Ministerraad stemt in met indiening wetsvoorstel wijziging Wet Markt en Overheid

Contentverzamelaar

Ministerraad stemt in met indiening wetsvoorstel wijziging Wet Markt en Overheid

Door de instemming kan het wetvoorstel nu bij de Tweede Kamer worden ingediend en kunnen vervolgens de Tweede en daarna Eerste Kamer het voorstel gaan behandelen. Het wetsvoorstel ziet onder meer op een wijziging van de Wet Markt en Overheid op het gebied van onderbouwing en transparantie bij de motivering van overheden om economische activiteiten in het algemeen belang door ondernemingen uit te laten voeren. Daarnaast krijgen volgens het wetsvoorstel ondernemers meer inspraak bij de betreffende besluitvorming.

De Wet Markt en Overheid (wet M&O) betreft hoofdstuk 4b (Overheden en overheidsbedrijven; artikelen 25g tot en met 25ma) van de Mededingingswet dat ziet op regulering van economische activiteiten door overheden. Op grond van de wet M&O zijn een aantal gedragsregels vastgesteld voor overheden die ervoor zorgen dat bedrijven niet oneerlijk worden beconcurreerd door overheden en overheidsbedrijven, wanneer deze laatstgenoemden economische activiteiten uitvoeren. Die gedragsregels zien onder meer op de doorberekening van integrale kosten, een bevoordelingsverbod, gegevensverbruik en functiescheiding. In sommige gevallen is het voor overheden noodzakelijk om een uitzondering te maken op de gedragsregels, bijvoorbeeld vanuit het oogpunt van algemeen belang. Uit een eerdere evaluatie van de wet M&O bleek dat overheden in sommige gevallen zonder goede onderbouwing gebruik maken van de mogelijkheid om economische activiteiten in het algemeen belang uit te zonderen van toepassing van de gedragsregels. Ook bleek uit de evaluatie dat ondernemers niet of te laat werden betrokken bij dergelijke besluitvorming. Het voorstel voor wetswijziging van de wet M&O beoogt hieraan tegemoet te komen.

Overheden zullen daardoor uniform en transparanter moeten gaan motiveren waarom ze een bepaalde activiteit zonder toepassing van de gedragsregels willen gaan aanbieden. Daarbij hoort dat ze de gevolgen van het aanbieden van die activiteiten voor bedrijven beter inzichtelijk moeten maken. Ook ziet het wetsvoorstel erop dat een vooraf openbaar aangekondigde consultatie rondom het voornemen tot gebruikmaking van de algemeen belang uitzonderingsgrond verplicht wordt, zodat ondernemers meer inspraak krijgen. Tot slot beoogt het wetsvoorstel om de toevoeging van een evaluatiebepaling mogelijk te maken, waardoor verleende uitzonderingen op de toepassing van gedragsregels door overheden achteraf kunnen worden heroverwogen, en beroep en bezwaar mogelijk wordt gemaakt tegen de besluiten op die evaluaties.

De Wet M&O raakt vaak aan dossiers waarin overheden en overheidsbedrijven met interne marktvraagstukken kampen, zoals bijvoorbeeld bij de toepassing van EU-staatssteunregelgeving, bij Europese aanbestedingen of in dossiers betreffende Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB).

Meer informatie: