Nationaal Programma van het Nederlands voorzitterschap 2016

Contentverzamelaar

Nationaal Programma van het Nederlands voorzitterschap 2016

Een integrale aanpak van migratie en internationale veiligheid, Europa als innovator en banenmotor, solide en toekomstbestendige Europese financiën, een robuuste eurozone en een vooruitblikkend klimaat- en energiebeleid. Dat zijn de prioriteiten van het Nederlandse EU-voorzitterschap in 2016, zoals gepresenteerd in het nationaal programma van het voorzitterschap.

“Het recente verleden leert dat de Unie – de Europese Commissie, het Europees Parlement en de lidstaten als leden van de Raad – steeds in staat is geweest de noodzakelijke stappen te zetten om grote vraagstukken het hoofd te bieden. Met zijn ervaring en verbindende kracht van een bruggenbouwer wil Nederland als roulerend voorzitter zich volop inzetten om de Europese Unie daarbij op koers te houden, juist in deze tijd.”

Dit staat in het programma van het Nederlands Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, dat op 7 januari werd gepresenteerd. Het nationaal programma sluit nauw aan bij de Strategische Agenda van de Europese Raad van juni 2014, het Comissie werkprogramma 2016. Het programma moet tevens in lijn worden geizen met het trioprogramma van het Nederlands, Slowaaks en Maltees voorzitterschap en de Staat van de Unie 2016. (zie gerelateerde documenten onder aan deze pagina)

De volgende drie uitgangspunten staan voorop tijdens het Nederlands voorzitterschap: een Unie die zich richt op hoofdzaken, een Unie die innovatie groei en banen schept en die verbinding aangaat met maatschappelijke actoren. De Unie moet zich richten op wat belangrijk is voor burgers en bedrijven en Europese burgers perspectief geven op voldoende werkgelegenheid en innovatieve en duurzame groei. Daarnaast is het zorgen voor verbinding cruciaal voor het Nederlands voorzitterschap. Tussen lidstaten onderling, maar ook tussen de Unie en haar burgers.

Nederland zet in op de volgende voorzitterschapsprioriteiten:

1. Een integrale aanpak van migratie en internationale veiligheid

Nederland geeft aan dat een geïntegreerd beleid nodig is, dat een antwoord geeft op problemen binnen en buiten de EU, voor stabiliteit buiten onze Europese grenzen, strengheid aan onze grenzen en veiligheid binnen onze grenzen. Nederland wil hieraan bijdragen door een spoedige uitwerking en implementatie van het door de Commissie gepresenteerde migratiepakket en een spoedige afronding van de herziening van het EU buitenlands- en veiligheidsbeleid.

2. Europa als innovator en banenmotor

Dit betekent volgens Nederland bestaande afspraken in álle lidstaten uitvoeren, innovatief ondernemerschap stimuleren, nieuwe diensten en sectoren met veel potentieel versterken, gezamenlijk investeren in onderzoek, en toekomstbestendige, even­wichtige handelsverdragen met derde landen afsluiten. Tegelijkertijd moet de Europese Unie met volle vaart doorgaan om modernere, simpelere en waar mogelijk minder Europese regelgeving echt voor burgers, ondernemers en decentrale overheden te laten werken.

3. Solide en toekomstbestendige Europese financiën en een robuuste eurozone

Nederland wil aandacht vestigen het terugbrengen van lidstaten op een pad naar structurele economische groei en de stabiliteit binnen de EMU te bewaren. Daarom moeten de lidstaten van de EU doorgaan met structurele hervormingen en de coördinatie van economisch beleid.

4. Een vooruitblikkend klimaat- en energiebeleid

Ten vierde zal Nederland bevorderen dat vraagstukken op het gebied van klimaat, energie, milieu en duurzaamheid in nauwe samenhang worden bezien.

Bovenstaande doelstellingen zijn in het nationaal programma uitgewerkt per Raadsformatie. Het nationaal programma geeft tevens een overzicht per Raadsformatie van alle activiteiten die tijdens het Nederlands voorzitterschap in het kader van de lopende agenda zullen passeren.

 

Strategische Agenda van de Europese Raad van juni 2014

Commissie werkprogramma 2016

trioprogramma van het Nederlands, Slowaaks en Maltees voorzitterschap

Staat van de Unie 2016.