Nationale parlementen laten van zich horen

Contentverzamelaar

Nationale parlementen laten van zich horen

De Commissie heeft in 2010 387 adviezen ontvangen van nationale parlementen in reactie op haar voorstellen. Het contact tussen de Commissie en nationale parlementen is flink toegenomen sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, waarbij de nationale parlementen meer mogelijkheden kregen om betrokken te worden bij de besluitvorming in de EU. Dat staat in het jaarverslag van de Europese Commissie over de relaties met de nationale parlementen.

2010 was het eerste ‘volle jaar’ na Lissabon en ook het eerste jaar waarin de Commissie een voorstel deed dat onder het nieuwe regime viel. Eind april kreeg de Commissie het eerste negatieve subsidiariteitsadvies binnen. Het Poolse parlement bleek bezwaren de hebben tegen het voorstel tot aanpassen van de Frontexverordening. Andere opvallende zaken in het jaar waren het voorstel ten aanzien van seizoensarbeid in de EU (9 subsidiariteitsbezwaren) en het groenboek pensioenen (zes negatieve reacties). De Commissie meldt ook dat voorstellen voor gedelegeerde handelingen (artikel 290 VWEU) regelmatig tot bezwaren leiden.

Het Portugese parlement was in 2010 het actiefste parlement in de EU. Zij stuurden maar liefst 107 reacties naar de Commissie. De Nederlandse‘ parlementen’ (Eerste Kamer en Tweede Kamer hebben hun eigen stem in het systeem) hielden het zeer bescheiden. De Tweede Kamer stuurde in 2010 één reactie richting Brussel en geen gemotiveerde subsidiariteitsadviezen. De Eerste Kamer blijkt actiever dan de Tweede Kamer met drie reacties en geen gemotiveerde subsidiariteitsadviezen.

Uit het bijgaande persbericht blijkt dat tot nu toe het voorstel voor een gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB) het meest controversieel was. Het quotum voor een ‘gele kaart’ werd net niet gehaald. Voor dat voorstel (gedaan in 2011) ontving de Commissie 13 negatieve subsidiariteitsadviezen van de parlementen. Voor het opsteken van een zogenoemde ‘ gele kaart’ zijn 18 stemmen nodig. De parlementen hebben de mogelijkheid om een gele of oranje kaart op te steken op grond van de artikelen 6 en 7 van protocol nummer 2 bij het Verdrag van Lissabon. Ook de Tweede Kamer stuurde de Commissie een gemotiveerd subsidiariteitsadvies (klik hier voor dat advies).