Nederland op de vingers getikt door Hof

Contentverzamelaar

Nederland op de vingers getikt door Hof

Het Nederlandse beleid dat EU-burgers kunnen worden uitgezet op grond van een strafrechtelijke veroordeling is in strijd met het Europees recht. Dit ongeacht of zij rechtmatig of onrechtmatig in Nederland verblijven. Dat blijkt uit een arrest van het EG-Hof. Nederland heeft al aangekondigd dat de nationale regels zullen worden veranderd.

Persbericht van het Hof van Justitie:

Nederland is EG-verplichtingen niet nagekomen.

Enkele in Nederland tot gevangenisstraffen veroordeelde burgers van de Unie hebben bij de Commissie klachten ingediend over hun ongewenstverklaring om redenen van openbare orde door de Nederlandse autoriteiten. Na onderzoek van die klachten is de Commissie tot de conclusie gekomen dat de algemene Nederlandse vreemdelingenwetgeving, die tevens van toepassing is op de onderdanen van andere lidstaten, ten aanzien van burgers van de Unie niet in overeenstemming was met Europese richtlijn 64/221, daar zij het mogelijk maakte een stelselmatig en automatisch verband te leggen tussen een strafrechtelijke veroordeling en een verwijderingsmaatregel.

De Nederlandse regering deelde de opvatting van de Commissie niet. Volgens haar geldt die Europese richtlijn enkel voor burgers van de Unie die rechtmatig in Nederland verblijven.

Het Hof treedt evenwel het standpunt van de Commissie bij. Ook EU-burgers die niet-rechtmatig in Nederland verblijven vallen onder de bescherming van de Europese richtlijn.

Een en ander betekent dat EU-burgers, ongeacht of zij rechtmatig of onrechtmatig in Nederland verblijven, slecht mogen worden uitgezet wanneer de betrokkene een reƫle en voldoende ernstige bedreiging vormt, die een fundamenteel belang van de samenleving aantast. Een strafrechtelijke veroordeling op zich volstaat niet.

In haar verweerschrift heeft de Nederlandse regering overigens al aangekondigd dat de nationale regelgeving zal worden aangepast aan het gemeenschapsrecht in het kader van de omzetting in Nederlands recht van richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden.