Nederlandse steunmaatregel voor productie van waterstof goedgekeurd door Europese Commissie

Contentverzamelaar

Nederlandse steunmaatregel voor productie van waterstof goedgekeurd door Europese Commissie

Met de goedgekeurde steunmaatregel zal Nederland, in overeenstemming met de Europese staatssteunregels, een bedrag van 246 miljoen euro aan steun kunnen verlenen ter ondersteuning van de productie van hernieuwbare waterstof.

De Nederlandse steunmaatregel heeft tot doel om bij te dragen tot de ontwikkeling van hernieuwbare waterstof in overeenstemming met de doelstellingen van de EU-waterstofstrategie en de Europese Green Deal. Daarnaast moet de regeling bijdragen tot de doelstellingen van het REPowerEU-plan om een einde te maken aan de afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen en om de groene transitie snel vooruit te helpen.

Het goedkeuringsbesluit van de Commissie komt binnenkort onder zaaknummer SA.101998 beschikbaar in het staatssteunregister op de website van DG Concurrentie van de Commissie.

De Nederlandse steunregeling
Nederland stelde de Commissie eerder in kennis van het voornemen om een regeling van 246 miljoen euro in te voeren ter ondersteuning van de productie van hernieuwbare waterstof om de elektrolysecapaciteit van Nederland te vergroten.

De regeling beoogt de bouw van ten minste 60 MW elektrolysecapaciteit te ondersteunen. De steun zal worden toegekend via een concurrerende biedprocedure die naar verwachting in 2023 zal worden afgerond. De aanbesteding staat open voor alle in de Europese Economische Ruimte gevestigde ondernemingen die in Nederland een waterstofproductie-eenheid exploiteren of willen bouwen en exploiteren. De steun zal de vorm aannemen van een rechtstreekse subsidie voor een periode van 7 tot 15 jaar. Begunstigden moeten aantonen dat zij voldoen aan de EU-criteria voor de productie van hernieuwbare brandstoffen van niet-biologische oorsprong, zoals uiteengezet in de afgelopen juni vastgestelde gedelegeerde handelingen inzake hernieuwbare waterstof (zie nieuwsbericht van de Commissie). Dit houdt onder meer in dat wordt bijgedragen aan de uitrol of financiering van de extra hernieuwbare elektriciteit die nodig is voor de productie van hernieuwbare waterstof die in het kader van de maatregel wordt ondersteund.

De regeling zal onder meer bijdragen tot de inspanningen van Nederland om 500 MW elektrolyse-capaciteit te bereiken in 2025 en 3-4 GW tegen 2030. Ook ondersteunt de regeling de ambities van de EU om in de EU tegen 2024 ten minste 6 GW aan elektrolyse-installaties voor hernieuwbare waterstof met een bepaalde productie te installeren en tegen 2030 ten minste 40 GW.

Beoordeling door de Commissie
De Europese Commissie heeft de Nederlandse steunmaatregel getoetst aan de staatssteunregels van de EU, en met name artikel 107, lid 3, punt c), van het EU-Werkingsverdrag, dat de lidstaten in staat stelt de ontwikkeling van bepaalde vormen van economische bedrijvigheid onder bepaalde voorwaarden te ondersteunen, en aan de richtsnoeren staatssteun ten behoeve van klimaat, milieubescherming en energie 2022.

De Commissie heeft daarbij onder meer geconcludeerd dat de regeling noodzakelijk en passend is, een stimulerend effect heeft en dat de steun positieve effecten heeft, met name op het milieu, in overeenstemming met de Europese Green Deal, welke ook opwegen tegen mogelijke negatieve effecten in termen van concurrentieverstoringen. Op basis hiervan heeft de Commissie de regeling goedgekeurd.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Staatssteun