Nieuwe EU-regels voor machines in het EU-Publicatieblad gepubliceerd

Contentverzamelaar

Nieuwe EU-regels voor machines in het EU-Publicatieblad gepubliceerd

Op grond van de nieuwe EU-Machineverordening gelden specifieke conformiteitsbeoordelingsprocedures voor bepaalde categorieën machines en verwante producten. Daarnaast zijn fabrikanten op grond van de EU-Machineverordening verplicht om de gebruiksaanwijzing van een machine in digitaal formaat te verstrekken. Op verzoek van de klanten moet een fabrikant ook papieren gebruiksaanwijzingen verstrekken.

Richtlijn 2006/42 (hierna: de Machinerichtlijn) voorziet in een regelgevingskader voor het binnen de interne markt in de handel brengen van machines. In de Machinerichtlijn zijn de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen vastgelegd waaraan machines moeten voldoen. In 2018 is een evaluatie van de Machinerichtlijn verricht. Uit de evaluatie bleek dat een herziening van de Machinerichtlijn gericht moet zijn op:

  • het aanpakken van de risico’s in verband met nieuwe technologieën zonder dat dit de technische vooruitgang in de weg staat;
  • juridische verduidelijking van een aantal belangrijke concepten en definities in de tekst van de richtlijn;
  • vereenvoudiging van de documentatie-eisen door digitale formaten toe te staan en zo de administratieve lasten voor de marktdeelnemers te verlichten en het milieu te sparen;
  • het waarborgen van samenhang met andere EU-richtlijnen en verordeningen voor producten;
  • terugdringing van omzettingskosten door van de richtlijn een verordening te maken.

Op 21 april 2021 presenteerde de Europese Commissie een voorstel voor een Machineverordening. Op grond van het voorstel zou de Machinerichtlijn worden herzien en zou die richtlijn worden vervangen door een verordening (zie het ECER-bericht over het voorstel). Na onderhandelingen tussen de Raad en het Europees Parlement is de Machineverordening aangenomen en op 29 juni 2023 in het EU-Publicatieblad verschenen.

Op grond van de Machineverordening gelden voor bepaalde categorieën machines en verwante producten specifieke conformiteitsbeoordelingsprocedures (zie bijlage I voor de categorieën). Daarnaast zijn fabrikanten op grond van de Machineverordening verplicht om een gebruiksaanwijzing van een machine in digitaal formaat te verstrekken. Indien de gebruiker hier bij de aankoop om vraagt, moet de fabrikant de gebruiksaanwijzing ook kosteloos op papier verstrekken.

Meer informatie: