Nieuwe EU-verordening moet zorgen voor de modernisering van de justitiële samenwerking in terrorismezaken

Contentverzamelaar

Nieuwe EU-verordening moet zorgen voor de modernisering van de justitiële samenwerking in terrorismezaken

De Raad en het Europees Parlement hebben een verordening aangenomen die de digitale uitwisseling van informatie in terrorismezaken tussen nationale autoriteiten en het EU-agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust) bevordert. De nieuwe verordening geeft Eurojust een sterkere rol bij de ondersteuning en coördinatie van de samenwerking tussen nationale autoriteiten die terroristische misdrijven onderzoeken en vervolgen.

Achtergrond

Het EU-agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust) coördineert het onderzoek naar en de vervolging van ernstige grensoverschrijdende criminaliteit in Europa en fungeert als het EU-knooppunt voor justitiële samenwerking in strafzaken. De EU-landen zijn verplicht Eurojust informatie te verstrekken over vervolgingen en veroordelingen voor strafbare feiten van terroristische aard.

Op 1 december 2021 presenteerde de Europese Commissie een voorstel om de Eurojust-verordening te wijzigen. Na onderhandelingen tussen de Raad en het Europees Parlement is het voorstel aangenomen (verordening 2023/2131) en op 11 oktober 2023 in het EU-Publicatieblad verschenen.

De nieuwe verordening

Op grond van de nieuwe verordening moeten de lidstaten Eurojust inlichten over strafonderzoeken naar terroristische misdrijven zodra dit soort zaken naar de gerechtelijke instanties wordt verwezen. De verordening:

  • creëert een modern, digitaal dossierbeheersysteem dat deze informatie opslaat en kruiscontrole mogelijk maakt;
  • stelt Eurojust in staat om verbanden tussen transnationale onderzoeken en vervolgingen in terrorismezaken beter op te sporen en de lidstaten proactief te informeren over de gevonden verbanden;
  • zorgt voor een beveiligd digitaal communicatiekanaal tussen de lidstaten en Eurojust;
  • geeft bij Eurojust gedetacheerde verbindingsmagistraten toegang tot het dossierbeheersysteem en vereenvoudigt zo de samenwerking met derde landen

Meer informatie: