Nieuwe EU-wetgeving moet werknemers beter beschermen tegen de risico’s van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen

Contentverzamelaar

Nieuwe EU-wetgeving moet werknemers beter beschermen tegen de risico’s van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen

De nieuwe wetgeving maakt onderdeel uit van de actualisering van de richtlijn inzake carcinogene en mutagene agentia uit 2004. Agentia zijn stoffen en mengsels die kunnen inwerken op het organisme van de werknemer. In de nieuwe wetgeving worden de grenswaarden van bepaalde (kankerverwekkende) stoffen vastgesteld en herzien. Daarnaast voorziet de wetgeving in een betere bescherming van werknemers tegen chemische stoffen die het menselijke voortplantingssysteem kunnen verstoren.

Achtergrond

Kanker is de belangrijkste oorzaak van werkgerelateerde sterfgevallen in de EU. Momenteel wordt 52 procent van de jaarlijkse sterfgevallen toegeschreven aan werkgerelateerde kanker. In haar mededeling “Veiliger en gezonder werk voor iedereen” (2017) heeft de Europese Commissie zich ertoe verbonden de strijd tegen werkgerelateerde kanker op te voeren door middel van wetgevingsvoorstellen.

Om werknemers beter te kunnen beschermen tegen stoffen die onder andere kanker veroorzaken, werkt de Commissie aan de actualisering van de richtlijn inzake carcinogene en mutagene agentia (hierna: de richtlijn). Krachtens artikel 16 van die richtlijn worden in bijlage III bij de richtlijn, op basis van de beschikbare informatie, grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan alle carcinogene of mutagene agentia vastgesteld. Agentia zijn stoffen en mengsels die kunnen inwerken op het organisme van de werknemer (ageren).

De afgelopen jaren hebben de Raad en het Europees Parlement drie richtlijnen aangenomen tot wijziging van de richtlijn inzake carcinogene en mutagene agentia (2004). Het gaat om richtlijn 2017/2398 , richtlijn 2019/130 en richtlijn 2019/983 . Deze drie wijzigingen, die betrekking hadden op in totaal 26 agentia, hebben het mogelijk gemaakt twee bestaande grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling te herzien, 22 nieuwe grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling in te voeren en een huidnotatie in te voeren voor de overige twee agentia (zonder grenswaarden).

Op 22 september 2020 heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan voor een vierde wijziging van de richtlijn inzake carcinogene en mutagene agentia. De Raad en het Europees Parlement hebben het voorstel goedgekeurd en richtlijn 2022/431 is op 9 maart 2022 gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU.

De nieuwe richtlijn

Richtlijn 2022/431 stelt de grenswaarden voor blootstelling aan acrylonitril en nikkelverbindingen vast. Daarnaast voorziet de richtlijn in een verlaging van de bestaande grenswaarden voor benzeen. Verder bevat de richtlijn regels voor een betere bescherming tegen reprotoxische stoffen (chemische stoffen die het menselijke voortplantingssysteem kunnen verstoren).

Gezondheidswerkers die omgaan met carcinogene, mutagene of reprotoxische geneesmiddelen – de zogenaamde gevaarlijke geneesmiddelen – zullen beter worden opgeleid om dat veilig te doen. Volgens richtlijn 2022/431 moet de Commissie richtsnoeren verstrekken voor opleiding over en toezicht en controle op deze producten.

Richtlijn 2022/431 moet uiterlijk op 5 april 2024 door de lidstaten zijn omgezet in hun nationale recht.

Meer informatie: