Nieuwe verordening over markttoezicht en productconformiteit verhoogt veiligheid en verbetert samenwerking

Contentverzamelaar

Nieuwe verordening over markttoezicht en productconformiteit verhoogt veiligheid en verbetert samenwerking

Met de toenemende onlineaankopen en de complexiteit van toeleveringsketens vindt de Europese Commissie het van essentieel belang dat alle producten op de EU-interne markt veilig zijn en aan de EU-wetgeving voldoen. Een nieuwe EU-verordening over markttoezicht en productconformiteit kan hierbij helpen om consumenten en bedrijven te beschermen tegen onveilige producten en om de samenwerking tussen nationale autoriteiten en douaneambtenaren te verbeteren ter voorkoming dat onveilige producten de interne markt binnenkomen.

In juni 2019 deed de Europese Commissie een voorstel voor een EU-Verordening en vanaf medio juli 2021 is de EU-Verordening (2019/1020) betreffende markttoezicht en conformiteit van producten volledig van toepassing. De nieuwe regels in de EU-verordening moeten ervoor zorgen dat producten die op de EU-markt worden gebracht, voldoen aan de relevante EU-wetgeving en aan de eisen inzake volksgezondheid en veiligheid. De wetgeving is daarnaast van essentieel belang voor een goed functionerende interne markt en helpt een betere structuur op te zetten voor de controle van producten die op de EU-markt worden verhandeld. Dit laatste wordt bereikt door de samenwerking tussen nationale autoriteiten en douanebeambten te verbeteren. 

De verordening is van toepassing op een breed scala van producten die momenteel onder tientallen verschillende onderdelen van EU-wetgeving vallen. Het gaat bijvoorbeeld om producten als speelgoed, elektronica en auto's. Om de naleving van de regels door bedrijven te stimuleren, draagt de verordening ertoe bij dat bedrijven via het portaal Uw Europa en de productcontactpunten (EN) gratis informatie krijgen over productvoorschriften.

De nieuwe regels specificeren daarnaast ook de bevoegdheden van de markttoezichtautoriteiten beter, door hun de bevoegdheid te geven inspecties ter plaatse uit te voeren en producten undercover in te kopen.

Het gemoderniseerde kader voor markttoezicht (EN) zal ook helpen de toenemende uitdagingen van e-handel en nieuwe toeleveringsketens aan te pakken, door ervoor te zorgen dat bepaalde categorieën producten alleen in de EU in de handel kunnen worden gebracht als een marktdeelnemer in de EU aanwezig is als gesprekspartner voor de betrokken autoriteiten. Om bedrijven te helpen zich aan deze vereisten aan te passen, publiceerde de Commissie in maart 2021 al specifieke richtsnoeren over de praktische uitvoering van artikel 4 van EU-Verordening 2019/2020 (2021/C 100/01).

Tot slot helpt de verordening ook om de samenwerking tussen handhavings- en met name douaneautoriteiten te versterken, zodat producten die de EU-markt binnenkomen, aan de grenzen van de EU doeltreffender kunnen worden gecontroleerd. De basis voor een betere samenwerking tussen de markttoezichtautoriteiten, de Commissie en de belanghebbenden is gelegd door de oprichting van het European Product Compliance Network in januari 2021.

 

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie
Europese Commissie: markttoezicht (EN)
ECER-dossier: interne markt
ECER-dossier: Mededinging
ECER-bericht: Commissie introduceert nieuwe richtsnoeren om het vrij verkeer van goederen te vergemakkelijken (12 maart 2021)