Nieuwe voorstellen aanbesteding en concessies

Contentverzamelaar

Nieuwe voorstellen aanbesteding en concessies

De Europese Commissie heeft in december 2011 nieuwe voorstellen gedaan voor hervorming van het aanbestedingsregels van de EU. Doelstelling van de Commissie is de aanbestedingsregels eenvoudiger en doeltreffender te maken. De Commissie wil onder andere meer ruimte bieden voor onderhandelingen in de aanbestedingsprocedure en rekening houden met maatschappelijke en milieucriteria bij aanbesteding. De drempelwaarden voor aanbesteding gaan niet omhoog. Op het terrein van concessieverlening, dat tot nog toe slechts gedeeltelijk werden geregeld op Europees niveau, wordt een aparte richtlijn voorgesteld, vanwege het bijzondere karakter van deze vorm van overheidsopdrachten. Vanaf begin 2012 worden de voorstellen besproken in de Raad en in het Europese Parlement. Ervaring uit het verleden leert dat dit vele jaren duurt. Zo hebben de besprekingen over de huidige richtlijnen (2004/18/EG en 2004/17/EG) vier jaar geduurd. Daarna volgt een implementatietermijn voor de richtlijnen van gemiddeld twee jaar. Verwacht wordt dat dit voorstel een vergelijkbaar tijdspad zal doorlopen.

Het pakket bestaat uit:

-       Herziening van de aanbestedingsrichtlijn (richtlijn 2004/18)

-       Herziening van de ‘nutsrichtlijn’ (water, energie, transport en post; richtlijn 2004/17)

-       Nieuwe richtlijn inzake concessies.

De Commissie wil met de voorstellen overheidsaanbestedingen eenvoudig en doeltreffender maken. Dit wil ze bereiken door meerruimte te creëren voor onderhandeling tijdens een aanbestedingsprocedure, meer gebruik te maken van ICT-middelen en door de administratieve lasten te verminderen. Daarnaast worden verschillende specifieke maatregelen genomen om de toegang voor het MKB tot aanbestedingen te verbeteren. Ook kan volgens de Commissie beter rekening worden gehouden met maatschappelijke en milieucriteria bij aanbesteding.

Ten slotte komt het onderscheid tussen A- en B diensten (volledig regime en lichter regime) komt in de voorstellen te vervallen. Als vervanging wordt een apart regime voor dienstverlening op het gebied van sociale diensten, gezondheidszorg en onderwijs voorgesteld, met een hogere drempelwaarde (500.000 euro). Bepaalde diensten die in de ogen van de Commissie een duidelijke grensoverschrijdende component hebben (zoals rechtskundige diensten en hoteldiensten) zijn daarom niet langer uitgezonderd van het volledige aanbestedingsregime.   

Op het terrein van concessies wordt met een aparte richtlijnvoorstel volgens de Commissie ‘de interne markt voor overheidsopdrachten afgerond’. Een concessie is een overeenkomst tussen een publieke entiteit en een onderneming, waarbij deze het exploitatierisico op zich neemt in verband met het onderhoud en de ontwikkeling van de infrastructuur (parkeergelegenheid, tolwegen, enz.) of de levering van diensten. De Commissie wil voor concessies een helder rechtskader instellen, omdat de jurisprudentie en de bestaande regelgeving volgens haar onvoldoende duidelijkheid geeft 

Zie ook de website van het Expertisecentrum Aanbesteden PIANOo voor meer informatie

Persbericht van de Commissie