Nieuwe voorstellen ´Schengengovernance´

Contentverzamelaar

Nieuwe voorstellen ´Schengengovernance´

De Europese Commissie heeft nieuwe voorstellen gedaan om de het Schengensysteem te versterken. Directe aanleiding was de piek in de toestroom van migranten uit Noord-Afrika in mei en de verschillende reacties van lidstaten hierop. De migrantenstroom en de daaruit voortvloeiende problemen spelen al langer, maar de recente ontwikkelingen hebben duidelijk gemaakt dat bepaalde onderdelen van het Schengenacquis aan verbetering en vernieuwing toe zijn. De Commissie dicht zichzelf hierbij een grote rol toe.

De problemen werden zichtbaar in 2011 toen veel migranten (met name uit Tunesië en Libië) op een levensgevaarlijke manier probeerden Italië te bereiken. De manier waarop Italië te situatie aanpakte leidde ertoe dat Frankrijk de controles bij de grens met Italie ging intensiveren. Het is duidelijk dat daar waar de buitengrens van de Unie onder druk staat, dit gevolgen heeft voor het hele Schengengebied. Dit heeft volgens de Commissie een van de zwakheden in het systeem.

De aanpak die de Commissie voorstelt is tweeledig. Enerzijds moet de toepassing van het Schengenaqcuis beter gemonitord en geëvalueerd worden, door de bestaande evaluatie procedures te verbeteren. Anderzijds moeten de procedures voor het tijdelijk herinvoeren van grenscontroles hervormd worden.

Voor de het Schengenevaluatiemechanisme deed de Commissie in november 2010 een voorstel. Dit voorstel blijft grotendeels hetzelde, maar de Commissie wil het met het nieuwe mechanisme mogelijk maken dat daa een lidstaat systematisch de Schengenregels schendt, de grenscontroles aan de bnnengrenzen kunnen worden heringevoerd.

Voor de (uitzonderlijk) herinvoering van controles aan de binnengrenzen wordt een nieuwe procedure voorgesteld. De Commissie krijgt in deze procedure een centrale rol. Het is de Commissie die besluit tot herinvoering van grenscontroles wanneer sprake is van een ernstige bedreigng van de openbare orde of interne veiligheid (zowel op nationaal als op Unieniveau). De besluitvorming gaat via een comitologiepocedure. De Commissie kan ook op eigen initiatief de tijdelijke herinvoering van controles voorstellen. Indien de dreiging zo dringend is dat niet kan worden gewacht met de comitologieprocedure, kan een lidstaat - zonder overleg in Brussel - onmiddellijk voor maximaal vijf dagen de binnengrenzen controleren.