Ombudsman onderzoekt geheimhouding adviezen over kandidaat-EU-rechters

Contentverzamelaar

Ombudsman onderzoekt geheimhouding adviezen over kandidaat-EU-rechters

Twee organisaties hebben bij de Europese Ombudsman een klacht ingediend tegen de weigering van de Raad de adviezen over kandidaat-rechters in het EU-Hof en EU-Gerecht vrij te geven. De Raad is verzocht om voor 31 oktober 2015 te reageren.

De klachten zijn ingediend door Access Info Europe en EU Public Interest Clinic.

Lees meer over deze klacht op de site van de Europese Ombudsman.

De geschiktheidsadviezen worden opgesteld door het zgn. artikel 255- comité. Het comité is ingesteld op basis artikel 255 van het EU-Werkingsverdrag. Het moet de lidstaten advies geven over de geschiktheid van de kandidaten voor de uitoefening van de ambten van rechter en advocaat-generaal van het Hof van Justitie, van het Gerecht en het Ambtenarengerecht, voordat de regeringen van de lidstaten overgaan tot de benoemingen.

Het comité bestaat uit zeven personen, gekozen uit voormalige leden van het Hof van Justitie en van het Gerecht, personen die de hoogste nationale rechterlijke ambten bekleden en personen die bekend staan als kundige rechtsgeleerden, waarvan er één wordt voorgedragen door het Europees Parlement.

Het comité begon zijn werk na de inwerkingtreding van de besluiten nr. 2010/124/EU en nr. 2010/125/EU van 25 februari 2010 waarbij de Raad de regels voor de werkwijze en de benoeming van zijn leden vaststelde.

Het comité doet verslag van haar activiteiten. Het wil daarbij in het bijzonder ook inzicht bieden aan de EU-instellen, de regeringen van de lidstaten en toekomstige kandidaten in de procedures voor de beoordeling van de kandidaten en in de uitleg van het comité van de regels die het moet toepassen. De verslagen geven dan ook een interessante inkijk in de algemene beginselen voor het toelaten en onderzoeken van kandidaten, de criteria voor de beoordeling en de wijze waarop het panel deze criteria toepast. Lees het derde activiteitenverslag (2014).