Onenigheid over jurisprudentie openbaarheid van documenten

Contentverzamelaar

Onenigheid over jurisprudentie openbaarheid van documenten

Wederom harde kritiek op het voorstel van de Europese Commissie voor een nieuwe Eurowob- verordening, dit maal van de Europese Ombudsman. Hij noemt het voorstel een beperking van de huidige regels en een stap terug ten opzichte van datgene waar de burger nu recht op heeft. Hij is het bovendien niet eens met de interpretatie van de Commissie van de jurisprudentie van het EG-Hof op het gebied van de openbaarheid van documenten.

De opvatting van de Commissie dat volgens de uitspraak van het Hof in de zaak C-64/05 Zweden/ Commissie de lidstaten conform hun eigen recht mogen bepalen of ze bepaalde documenten openbaar willen maken wordt aangevallen door de Ombudsman. Volgens het voorstel kunnen documenten aan burgers geweigerd worden uit hoofde van artikel 4 van de verordening of het nationale recht van de lidstaat

De Ombudsman is van mening dat er geen sprake kan zijn van een keuze. Hij wijst er op dat het Hof uitdrukkelijk heeft bepaald dat de Europese instellingen en de lidstaten bij deze beslissing wel degelijk altijd gebonden zijn aan artikel 4 van verordening 1049/2001. De Commissie gaat hierdoor op een onaanvaardbare wijze aan de haal met de jurisprudentie van het Hof, zo vind hij.

Ook beperkt het feit dat een document persoonsgegevens bevat, de werking en procedures van verordening 1049/2001 niet altijd. Volgens de Ombudsman heeft het Hof in de zaak T-194/04 Bavarian Lager precies aangegeven van welk soort gegevens sprake moet zijn, wil deze invloed hebben op een Eurowob- verzoek. Dit zijn namelijk enkel die gegevens die de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en de integriteit van het individu concreet en daadwerkelijk kunnen ondermijnen. De Commissie is hier dus te voorzichtig.

De Commissie heeft bij het voorstel uitdrukkelijk rekening willen houden met de jurisprudentie van het Hof. Voor het Commissievoorstel tot wijziging van verordening 1049/2001 verwijzen wij u naar eerdere berichtgeving op de ECER- website