Opmerkelijk: Hof van de EU gaat in beroep bij EU-Hof

Contentverzamelaar

Opmerkelijk: Hof van de EU gaat in beroep bij EU-Hof

Het EU-Hof moet binnenkort oordelen over een hoger beroep dat is ingesteld door het Hof van de EU tegen een uitspraak van het EU-Gerecht. Dat komt omdat het EU-Gerecht in een schadevergoedingsprocedure tegen het Hof als EU-instelling een verkeerde beslissing zou hebben genomen.

Het gaat om de zaak C-71/15, Hof van de EU tegen Kendrion NV

Voor de duidelijkheid: Het EU-Hof en het EU-Gerecht zijn allebei organen van de EU-instelling “Hof van Justitie van de Europese Unie” (hierna: Hof van de EU).

Wat is er aan de hand? Het hoger beroep is ingesteld tegen een beschikking van 6 januari 2015 van het EU-Gerecht in de zaak T-479/14, Kendrion/Hof van de EU.

In die zaak vorderde Kendrion schadevergoeding van het Hof van de EU wegens de onredelijk lange procesduur van een eerdere procedure voor het EU-Gerecht tegen de Commissie ( zaak T-54/06, Kendrion/Commissie).

Op zijn beurt verzocht het Hof van de EU om niet-ontvankelijkverklaring van het aan hem als verweerder betekende beroep van Kendrion NV.

Subsidiair heeft het Hof van de EU het EU-Gerecht verzocht om vervanging van het Hof van de EU als procespartij door de Europese Commissie. Het Hof van de EU heeft in dat kader aangevoerd dat Kendrion haar beroep had moeten instellen tegen de Europese Unie. En de EU wordt niet vertegenwoordigd door het Hof van de EU maar door de Commissie. Het EU-Gerecht heeft het verzoek echter afgewezen.

Daarom verzoekt het Hof van de EU nu in hoger beroep het EU-Hof om vernietiging van de beschikking van het EU-Gerecht. Ter ondersteuning van dit hoger beroep voert het Hof van de EU aan dat het EU-Gerecht de regels inzake de vertegenwoordiging van de EU voor haar rechterlijke instanties niet in acht heeft genomen en zijn motiveringsplicht niet is nagekomen.