Oprichting Europees Technologie Instituut

Contentverzamelaar

Oprichting Europees Technologie Instituut

IP/06/1416

Brussel, 18 oktober 2006

De Commissie effent het pad voor de start van het Europees Technologie-Instituut in 2008

De Commissie heeft vandaag een voorstel tot oprichting van een Europees Technologie-Instituut (EIT) goedgekeurd. Volgens het voorstel wordt het EIT georganiseerd in de vorm van een kleine, centraal bestuurde structuur en een netwerk van ‘kennis- en innovatiegemeenschappen’, die de taken van het EIT zullen uitvoeren. Als het Europees Parlement en de Raad dit voorstel goedkeuren, kan het EIT in 2008 van start gaan met een begroting van maximaal 2,4 miljard euro voor de periode 2008-2013. Dit bedrag zal met openbare en particuliere middelen worden gefinancierd. Het instituut zal als vlaggenschip fungeren voor topprestaties op het gebied van innovatie, onderzoek en hoger onderwijs in Europa. Het zal een referentiemodel zijn in die zin dat het de academische en de onderzoekswereld en het bedrijfsleven bijeenbrengt zodat Europa slagvaardiger kan reageren op de uitdagingen van een globaliserende, op kennis gebaseerde wereldeconomie.

Over de voorgestelde verordening merkte voorzitter Jose Manuel Barroso het volgende op:

“Wij hebben innovatie nodig om Europa op het wereldtoneel concurrerend te maken. En wij hebben een Europese ruimte voor innovatie nodig die bevorderlijk is voor topprestaties. Het is de bedoeling dat het EIT talent aantrekt en de beste spelers in de kennisdriehoek bijeenbrengt. Via zijn netwerken zal het EIT de muren tussen onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven slechten en zo het innovatiepotentieel van Europa ontsluiten.”

Verder verklaarde de Commissievoorzitter: “Het is onze ambitie dat het EIT op kruissnelheid is voordat het mandaat van deze Commissie afloopt. Ik vertrouw erop dat de staatshoofden en regeringsleiders op de informele top in Lahti hun politieke steun zullen betuigen voor dit nieuwe vlaggenschip voor innovatie in Europa.”

De Commissie stelt voor het EIT een geïntegreerde structuur op twee niveaus te geven waarin een top-downbenadering wordt gecombineerd met een bottom-upbenadering:

  • Het EIT zelf, dat onder toezicht staat van een raad van bestuur: het EIT zal als rechtspersoon bestaan uit de raad van bestuur en een zeer beperkt aantal (ongeveer zestig) wetenschappelijke en ondersteunende medewerkers. De raad van bestuur zal bestaan uit een evenwichtig samengestelde groep van vijftien prominente figuren uit het bedrijfsleven en de wetenschappelijke wereld, plus vier leden die het personeel en de studenten van het EIT en de kennis- en innovatiegemeenschappen (KIG’s) vertegenwoordigen. Het zal de taak van de raad van bestuur zijn de algemene strategische prioriteiten van het EIT vast te stellen en de KIG’s te selecteren die deze moeten realiseren. Voorts zal de raad van bestuur de vorderingen van de KIG’s bij de verwezenlijking van de overeengekomen doelstellingen evalueren en hun werkzaamheden op de strategische gebieden in kwestie coördineren.
  • Kennis- en innovatiegemeenschappen (KIG’s): de KIG’s zijn het bepalende kenmerk van het EIT. Het zijn joint ventures die gebaseerd zijn op, maar verder gaan dan een netwerkbenadering. Zij bestaan uit partnerorganisaties die universiteiten, onderzoekorganisaties en ondernemingen vertegenwoordigen die in antwoord op oproepen tot het indienen van voorstellen van het EIT bijeenkomen om een geïntegreerd partnerschap te vormen. Hun doelstellingen zullen in een overeenkomst met het EIT worden vastgelegd, maar zij zullen in hoge mate zelf kunnen bepalen hoe zij zich organiseren en hoe zij de overeengekomen doelstellingen zullen verwezenlijken. Zij zullen de volledige integratie van innovatie, onderzoek en onderwijs belichamen.

De Commissie heeft dit standpunt ingenomen na tijdens uitvoerig overleg met de lidstaten, belanghebbenden en belangstellenden een aantal mogelijke organisatiestructuren voor het EIT in overweging te hebben genomen. Zij heeft zich daarbij op een uitgebreide effectbeoordeling gebaseerd.

De Commissie stelt voor dat het EIT tegen 2013 ongeveer zes kennis- en innovatiegemeenschappen creëert, die strategische uitdagingen op lange termijn aanpakken op gebieden die potentieel van wezenlijk economisch en maatschappelijk belang zijn voor Europa.

De totale begroting van het EIT voor de hele periode bedraagt ongeveer 2,4 miljard euro. De financiële middelen zullen uit diverse bronnen komen, onder meer een bijdrage rechtstreeks uit de Gemeenschapsbegroting en bijdragen van de particuliere sector. Ook wordt verwacht dat de KIG’s onder normale concurrentievoorwaarden financiële middelen zullen aantrekken uit relevante programma’s zoals het zevende kaderprogramma voor onderzoek, het programma voor een leven lang leren en het programma voor concurrentievermogen en innovatie, alsmede uit de structuurfondsen. Gebruikmakend van de coördinatie door de raad van bestuur zal het EIT streven naar synergieën en een optimaal gebruik van de middelen. De administratie- en bestuurskosten van het EIT als zodanig zullen slechts een zeer gering deel van de totale begroting uitmaken.

Als het Europees Parlement en de Raad de voorgestelde wettekst vóór eind 2007 goedkeuren, kan het EIT in 2008 van start gaan en kunnen de eerste twee kennis- en innovatiegemeenschappen in 2010 worden opgericht.

Zie ook MEMO (vaak gestelde vragen): MEMO/06/382
Voor meer informatie: http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eit/index_en.html