Opschorting vrij verkeer Roemenen naar Spanje verlengd

Contentverzamelaar

Terug Opschorting vrij verkeer Roemenen naar Spanje verlengd

De toegang van Roemeense werknemers tot de Spaanse arbeidsmarkt is opnieuw opgeschort. De opschorting geldt tot eind dit jaar voor alle sectoren en het hele Spaanse grondgebied. Roemenen die al eerder in Spanje werkzaam waren of werkzoekend waren, kunnen blijven. Dat blijkt uit een besluit van de Europese Commissie.

Spanje had eerder de grenzen opengesteld voor Roemenen. De overgangsregelingen in de Toetredingsakte van Roemenië waren daardoor niet langer van toepassing. De economische crisis noodzaakte Spanje hierop terug te komen. Dat kan dan alleen met toestemming van de Europese Commissie. Daarvoor moet overtuigend worden aangetoond dat sprake is van een ernstige verstoring van de arbeidsmarkt. Spanje heeft een van de hoogste werkloosheidspercentages in de EU.

Naar aanleiding van een eerder verzoek van Spanje in juli 2011 besloot de Commissie het vrij verkeer tot 31 december 2012 aan banden te leggen. Volgens het nieuwe besluit van de Commissie is het op dit moment passend dat de beperkingen voor werk in loondienst voor het gehele Spaanse grondgebied en voor alle bedrijfstakken blijven gelden. Dit vanwege de huidige specifieke situatie op de Spaanse arbeidsmarkt en de verplaatsingseffecten en andere mogelijke spill-overeffecten tussen regio’s en bedrijfstakken in geval van selectieve beperking.

De Commissie houdt wel de vinger aan de pols. De werkingssfeer van de afwijking kan worden beperkt als de specifieke gegevens die aan de afwijking ten grondslag liggen, zijn veranderd of de uitwerkingen restrictiever blijken te zijn dan beoogd, met name voor activiteiten in loondienst waarvoor een universitair diploma of gelijkwaardige kwalificaties vereist zijn.

De beperkingen zullen gelden tot aan het einde van de overgangsperiode op 31 december 2013 om ervoor te zorgen dat de bij dit besluit toegestane beperkingen de beoogde uitwerking hebben op de Spaanse arbeidsmarkt. Maar deze periode kan worden verkort indien de Commissie vaststelt dat de relevante specifieke gegevens die tot dit besluit hebben geleid, zijn veranderd of dat de uitwerkingen ervan restrictiever blijken te zijn dan beoogd.

Daarom moet Spanje de Commissie elk kwartaal de nodige statistische gegevens verstrekken om de ontwikkeling van de arbeidsmarkt per bedrijfstak en per beroepsgroep te beoordelen. Het eerste kwartaalverslag moet vóór 31 maart 2013 worden ingediend.

Aan het besluit om Spanje te machtigen de beperkingen op de vrije toegang van Roemeense onderdanen tot de Spaanse arbeidsmarkt te blijven toepassen, zijn voorts bepaalde voorwaarden verbonden. Dit om te verzekeren dat die beperkingen niet verder gaan dan wat noodzakelijk is om het beoogde doel te bereiken:

·         Het is niet toegestaan dat opnieuw beperkingen worden ingevoerd voor Roemeense onderdanen en hun gezinsleden die op 22 juli 2011 (de datum van het eerste verzoek van Spanje), reeds op de Spaanse arbeidsmarkt werkten of reeds als werkzoekende bij de overheidsdiensten voor arbeidsvoorziening in Spanje waren geregistreerd.

·         De beginselen die gelden voor beperkingen op de toegang tot de arbeidsmarkt, als bepaald in bijlage VII, deel 1, bij de Toetredingsakte van 2005 (overgangsregelingen), zoals de standstillbepaling en het in deel 1, punt 14, van die bijlage genoemde beginsel van EU-preferentie, moeten eveneens worden nageleefd.

·         Het recht van gezinsleden van Roemeense werknemers om in Spanje werk aan te nemen, moet op overeenkomstige wijze worden geregeld bij bijlage VII, deel 1, punt 8, bij de Toetredingsakte van 2005.

·         De bij dit besluit toegestane beperkingen van de rechten van Roemeense onderdanen en hun gezinsleden om toegang te krijgen tot de Spaanse arbeidsmarkt mogen in geen geval verder gaan dan de werkingssfeer van dit besluit en kunnen in geen geval invloed hebben op andere rechten die Roemeense onderdanen en hun gezinsleden krachtens de EU-wetgeving genieten.

De toetredingsakte van Roemenië tot de Europese Unie bevat overgangsregelingen voor het vrije verkeer van personen. Deze houden in dat het vrije verkeer van werknemers maximaal zeven jaar kan worden uitgesteld (tot 31 december 2013). Een aantal lidstaten, waaronder Nederland, legt op grond van deze overgangsregeling beperkingen op aan Roemeense burgers om in hun land te werken. Deze beperkingen blijven tot uiterlijk 31 december 2013 gelden. Tot die datum eist Nederland een tewerkstellingsvergunning voor Roemenen.

De tekst van het besluit van de Commissie leest u hier: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:356:0090:0092:NL:PDF

Eerdere berichtgeving op de ECER-site: http://www.minbuza.nl/ecer/nieuws/2011/08/spanje-mag-roemeense-werknemers-weren.html