Politiek akkoord bereikt over verordening betreffende grensoverschrijdende bedreigingen van gezondheid in de EU

Contentverzamelaar

Politiek akkoord bereikt over verordening betreffende grensoverschrijdende bedreigingen van gezondheid in de EU

Het politieke akkoord tussen het Europees Parlement en de Raad over het voorstel voor een EU-Verordening moet gaan leiden tot een solide EU-gezondheidsbeveiligingskader dat de Europese Unie in staat zal stellen om toekomstige pandemieën of andere ernstige gezondheidsbedreigingen veel beter op te sporen, voor te bereiden en aan te pakken.

Het gaat om het voorstel voor een EU-verordening inzake ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid (COM (2020) 727 uit november 2020). De nieuwe regels moeten de EU een uitgebreid rechtskader gaan bieden voor gezamenlijk optreden op het gebied van paraatheid en reactieplanning, een verbeterd, flexibel en geïntegreerd surveillancesysteem, nauwkeurige risicobeoordeling door de Unie en lidstaten en vroegtijdige waarschuwing en gerichte responsmaatregelen, waaronder de gezamenlijke aanschaf van medische tegenmaatregelen, zoals vaccins en therapeutica.

De verordening betreffende grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid betreft de laatste pijler van de fundamenten van een sterkere Europese gezondheidsunie (zie website Europese Commissie en website Raad). Zij volgt op de eerdere goedkeuring van versterkte mandaten voor het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), en het noodkader voor medische tegenmaatregelen.

Voordat de nieuwe Verordening in werking kan treden zullen de Raad en het Europees Parlement deze nu eerst nog formeel moeten goedkeuren.

Achtergrond
In het voorstel van de Europese Commissie voor een Europese gezondheidsunie uit november 2020 (zie toenmalige persbericht en de Mededeling (COM (2020) 724) van de Europese Commissie over de Gezondheidsunie) legde de Commissie de nadruk op maatregelen voor crisispreventie, paraatheid en reactie. Het voorstel over een versterkt mandaat voor het Europees Geneesmiddelenbureau was het eerste van de crisisgerelateerde voorstellen dat werd goedgekeurd (zie ook dit ECER-bericht uit december 2021).  Het nu bereikte politieke akkoord over het voorstel voor de verordening betreffende ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid maakt de goedkeuring mogelijk van een verordening tot versterking van het mandaat van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) met het oog op een betere coördinatie en wetenschappelijke aanbevelingen ter voorbereiding op en tijdens gezondheidscrises, en van een verordening over het kader voor noodsituaties met betrekking tot medische tegenmaatregelen. Samen weerspiegelen deze voorstellen de lessen die uit COVID-19 zijn getrokken en moeten zij de basis vormen voor een sterke Europese gezondheidsunie.

Meer informatie:

Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Volksgezondheid