Politiek akkoord over grensoverschrijdende verkeersveiligheid bereikt

Contentverzamelaar

Politiek akkoord over grensoverschrijdende verkeersveiligheid bereikt

Het tussen het Europees Parlement en de Raad bereikte politieke akkoord ziet onder meer op de aanpak van lopende kwesties aangaande betere naleving van de verkeersveiligheidsregels met nieuwe bepalingen in een EU-richtlijn ter verbetering van de samenwerking tussen de lidstaten. Naast de geautomatiseerde uitwisseling van informatie tussen nationale autoriteiten worden procedures voor wederzijdse bijstand ingevoerd om de overtreder te identificeren en boetes af te dwingen.

Het politieke akkoord dat het Europees Parlement en de Raad op 13 maart 2024 hebben bereikt gaat over het voorstel van de Europese Commissie uit maart 2023 voor (onder meer) een herziene richtlijn ter vergemakkelijking van de handhaving van de verkeersregels over de grenzen heen (zie ook dit ECER-bericht). Begin maart 2024 publiceerde de Europese Commissie nog de cijfers van het aantal verkeersslachtoffers in de EU-lidstaten in 2023 (zie ook dit nieuwsbericht van de Commissie).

Het politieke akkoord moet nu eerst formeel worden aangenomen. Zodra dit proces door het Europees Parlement en de Raad is afgerond, worden de nieuwe regels bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie en moeten zij binnen tweeënhalf jaar in nationale wetgeving worden omgezet.

Het Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/413 ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersveiligheidsgerelateerde verkeersovertredingen  (COM (2023) 126 (EN)) van de Commissie uit maart 2023 gaf al aan dat de huidige EU-regels voor grensoverschrijdende handhaving ertoe hebben bijgedragen dat niet-ingezeten bestuurders de verkeersveiligheidsregels beter naleven. Toch werd in 2019 nog steeds ongeveer 40 procent van de grensoverschrijdende strafbare feiten ongestraft gepleegd, hetzij omdat de overtreder niet werd geïdentificeerd, hetzij omdat de betaling van de boete niet werd afgedwongen.

Naast de vaakst voorkomende en meest voorkomende overtredingen, zoals snelheidsovertredingen, rijden onder invloed van alcohol en drugs, zal de samenwerking die het voorstel tussen de nationale autoriteiten wil bewerkstelligen, en in navolging van het politiek akkoord, ook betrekking hebben op:

  • hit-and-runs;
  • onvoldoende afstand houden tot de voorligger;
  • gevaarlijke inhaalmanoeuvres;
  • gevaarlijk parkeren;
  • overschrijden van een of meer doorlopende witte lijnen;
  • rijden in de verkeerde richting;
  • de regels voor het gebruik van noodcorridors niet volgen;
  • niet-naleving van de toegangsbeperkingen in verband met de verkeersveiligheid voor voertuigen die gelden voor gebieden zoals schoolzones, voetgangerszones en fietspaden;
  • rijden met een te zwaar geladen voertuig.

De lidstaten moeten verslag uitbrengen over kwesties in verband met door bestuurders uit derde landen begane overtredingen.

Een in het voorstel aangekondigd IT-portaal biedt burgers gemakkelijk toegang tot informatie over de verkeersveiligheidsregels in elke lidstaat, maar ook over beroepsprocedures, opgelegde boetes, handhavingsregelingen en beschikbare middelen voor de betaling van de boetes.

De waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens (AVG) worden verder in het voorstel en via het bereikte politieke akkoord versterkt door duidelijke rollen en taken voor nationale overheden in grensoverschrijdende handhavingsprocedures, bepalingen inzake gegevensbeveiliging, duidelijke termijnen en richtsnoeren voor de taal die moet worden gebruikt bij de communicatie met burgers.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
Website Europese Commissie: verkeersveiligheid
ECER-dossier: Vervoer