Privacywaakhond blijft bezorgd om e-privacyrichtlijn

Contentverzamelaar

Privacywaakhond blijft bezorgd om e-privacyrichtlijn

In een tweede advies geeft de Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming te kennen nog altijd grote zorgen te hebben over het voorstel voor aanpassing van de e-privacyrichtlijn. Volgens de ETGB heeft de Raad ten onrechte amenderingen van het Europees Parlement niet overgenomen.

In november 2007 introduceerde de Europese Commissie een voorstel tot aanpassing van de e-privacyrichtlijn, die regels stelt ten aanzien van de verwerking van digitale persoonsgegevens door de ICT-sector. Volgens de ETGB heeft de Raad (te) weinig gedaan met de aanpassingen van het Europees Parlement in eerste lezing.

De kritiek van de ETGB richt zicht met name op vier punten:

• De notificatieverplichting aan de burger als zijn privacy geschonden wordt. De Raad, Commissie en het EP hebben alle drie een eigen kijk op deze verplichting. Meest opvallende verschil is dat het EP de verplichting ook wil uitbreiden naar andere ICT-diensten dan enkel Internetproviders, zoals e-maildiensten, banken en zorgverzekeraars. Bovendien is de ETGB kritisch over de definitie van de inbreuk op de privacy; de Raad hanteert het criterium ‘serieuze inbreuk’. Volgens de ETGB is dat criterium te beperkt.

• Hiermee hangt samen dat volgens de ETGB de werkingssfeer van de richtlijn moet worden uitgebreid naar publiek toegankelijke private netwerken ( zoals WiFi-plekken op vliegvelden). Een amendement hiertoe van het EP moet worden doorgevoerd door de Raad, zo vindt hij. De ETGB biedt bovendien aan om te helpen bij de evaluatie van de toepassing van de richtlijn op private netwerken.

• Het verwerken van vervoersgegevens om veiligheidsredenen. De ETGB zou het liefst zien dat de speciale positie voor de verwerking van deze gegevens uit de richtlijn wordt gehaald. Als de uitzondering er toch komt, dan moet deze omkleed zijn met alle rechtswaarborgen zodat de burger weet wat er met de gegevens gebeurt.

• De mogelijkheden voor rechtspersonen zoals internetproviders om inbreuken op de privacy voor een rechter te brengen. De introductie van een artikel dat het mogelijk maakt voor internetproviders om inbreuken op de privacy in rechte aan te pakken zal de naleving van de richtlijn verhogen, zo denkt de ETGB

De ETGB hoopt dat in tweede lezing de amendementen van het Europees Parlement en zijn aanbevelingen worden overgenomen in de e-privacyrichtlijn.

Over de activiteiten van de ETGBzal mr. Hielke Hijmans voor het ECER een lezing verzorgen op 5 maart 2009. Hij is sinds 2004 werkzaam bij de ETGB. Klik hier voor meer informatie over de lezing.