Raad en Europees Parlement sluiten akkoord over voorstel inzake de overdracht van strafvervolging tussen de EU-lidstaten

Contentverzamelaar

Raad en Europees Parlement sluiten akkoord over voorstel inzake de overdracht van strafvervolging tussen de EU-lidstaten

De nieuwe EU-regels bepalen de voorwaarden waaronder een strafzaak die in de ene lidstaat is ingesteld kan worden overgedragen naar een andere lidstaat. Het doel van de nieuwe regels is dat strafbare feiten in het meest geschikte land worden onderzocht en vervolgd, en dat er geen parallelle procedures (ten aanzien van dezelfde verdachte) in verschillende EU-lidstaten lopen.

Doordat de grensoverschrijdende criminaliteit toeneemt, worden de EU-lidstaten volgens de Europese Commissie steeds vaker geconfronteerd met situaties waarin verschillende lidstaten bevoegd zijn om dezelfde zaak te vervolgen. Dit geldt met name voor misdrijven die worden georganiseerd door georganiseerde criminele groepen, zoals drugshandel, migrantensmokkel, mensenhandel, handel in vuurwapens, milieucriminaliteit, cybercriminaliteit of het witwassen van geld.

Meervoudige vervolging van dezelfde zaken levert volgens de Commissie niet alleen problemen op voor de coördinatie en de doeltreffendheid van de strafvervolging, maar kan ook schadelijk zijn voor de rechten en belangen van personen. Binnen de EU moeten dergelijke nadelige gevolgen volgens de Commissie zoveel mogelijk worden voorkomen en moet ervoor worden gezorgd dat de strafprocedure wordt gevoerd in de meest geschikte lidstaat (bijvoorbeeld de staat waar het grootste deel van het misdrijf is gepleegd).

Gemeenschappelijke regels voor de overdracht van strafvervolging van de ene EU-lidstaat naar de andere zijn volgens de Commissie noodzakelijk om grensoverschrijdende criminaliteit doeltreffend te bestrijden en ervoor te zorgen dat de meest geschikte lidstaat een strafbaar feit onderzoekt en/of vervolgt. Daarom presenteerde de Commissie op 5 april 2023 een voorstel voor een verordening betreffende de overdracht van strafvervolging tussen de lidstaten (zie het ECER-bericht over het voorstel).

Na onderhandelingen over het voorstel bereikten het Voorzitterschap van de Raad en de onderhandelaars van het Europees Parlement op 6 maart 2024 een politiek akkoord over het voorstel. U kunt het Persbericht van de Raad raadplegen voor meer informatie over het politieke akkoord.

Meer informatie:

  • ECER-dossier – Strafrechtelijke samenwerking – Jurisdictiegeschillen
  • ECER-dossier – Strafrechtelijke samenwerking – Samenwerking tussen nationale autoriteiten
  • Persbericht van de Raad