Raad geeft definitief groen licht voor terugtrekking EU en Euratom uit Energiehandvestverdrag

Contentverzamelaar

Raad geeft definitief groen licht voor terugtrekking EU en Euratom uit Energiehandvestverdrag

De Raad van de Europese Unie heeft op 30 mei 2024 twee besluiten aangenomen die voorzien in de terugtrekking van de EU en Euratom uit het Energiehandvestverdrag. Daarnaast heeft de Raad twee besluiten aangenomen op basis waarvan de lidstaten de modernisering van het verdrag mogen steunen tijdens de volgende Conferentie over het Energiehandvest.

Het Verdrag inzake het Energiehandvest (EHV) is een multilaterale handels- en investeringsovereenkomst die van toepassing is op de energiesector en die in 1994 is ondertekend en in 1998 in werking is getreden. Het EHV bevat bepalingen inzake bescherming van investeringen, handel in en doorvoer van energiegrondstoffen en -producten, en mechanismen voor geschillenbeslechting.

Aangezien het EHV sinds de jaren negentig niet wezenlijk is geactualiseerd, is het gaandeweg achterhaald. Als gevolg daarvan is in november 2018 een moderniseringsproces gestart. Na 15 multilaterale onderhandelingsronden  is op de buitengewone Conferentie over het Energiehandvest op 24 juni 2022 in Brussel een ‘beginselakkoord’ bereikt om de onderhandelingen af te sluiten.

Het was de bedoeling het moderniseringspakket tijdens de 33e vergadering van de Conferentie over het Energiehandvest op 22 november 2022 goed te keuren. Met het oog daarop kwam de Commissie met voorstellen voor twee besluiten om het standpunt vast te stellen dat tijdens de 33e vergadering van de Conferentie over het Energiehandvest namens de EU en Euratom moest worden ingenomen. De Raad heeft deze voorstellen echter niet aangenomen, aangezien een blokkerende minderheid van vier lidstaten (Duitsland, Frankrijk, Spanje en Nederland) zich tijdens de vergadering van het Coreper van 18 november 2022 van stemming heeft onthouden. Als gevolg daarvan is het moderniseringspakket van de agenda van de 33e vergadering van de Conferentie over het Energiehandvest geschrapt en is de modernisering van het Verdrag inzake het Energiehandvest niet goedgekeurd.

Vervolgens diende de Commissie op 7 juli 2023 een voorstel in voor een besluit van de Raad betreffende de terugtrekking van de EU uit het Energiehandvestverdrag, samen met een soortgelijk voorstel voor Euratom, omdat zij van oordeel was dat dit verdrag niet langer verenigbaar was met de klimaatdoelstellingen van de EU in het kader van de Europese Green Deal en de Overeenkomst van Parijs , voornamelijk vanwege zorgen over de voortdurende investeringen in fossiele brandstoffen. Op 1 maart 2024 stelde de Commissie 2 ontwerpbesluiten van de Raad voor over het standpunt dat namens respectievelijk de Europese Unie en Euratom moet worden ingenomen tijdens de desbetreffende vergadering van de Conferentie over het Energiehandvest. Ook stelde ze voor dat de overige lidstaten het Energiehandvestverdrag goedkeuren of zich er niet tegen verzetten. Op 30 mei 2024 heeft de Raad de vier besluiten aangenomen. Het gaat om:

Meer informatie: