Raad stelt aanbeveling vast ter verbetering van de operationele politiesamenwerking

Contentverzamelaar

Raad stelt aanbeveling vast ter verbetering van de operationele politiesamenwerking

De Raadsaanbeveling bevat gemeenschappelijke normen voor de samenwerking tussen politiefunctionarissen die in een andere lidstaat optreden of aan gezamenlijke operaties deelnemen. De aanbeveling omvat onder meer een lijst van misdrijven waarvoor grensoverschrijdende achtervolging moet worden toegestaan.

Achtergrond

In de EU-strategie voor de veiligheidsunie (2020) kondigde de Commissie voorstellen aan om de politiële samenwerking te stimuleren, zodat de rechtshandhavingsinstanties in de hele EU beter kunnen samenwerken op basis van een modern rulebook. Zoals ook wordt benadrukt in de EU-strategie voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit (2021) zijn een robuuste politiële samenwerking en een vlotte uitwisseling van informatie van essentieel belang bij de bestrijding van alle vormen van zware en georganiseerde criminaliteit.

Op 8 december 2021 presenteerde de Europese Commissie drie voorstellen die samen worden aangeduid als de EU-code voor politiële samenwerking (zie het ECER-bericht over de voorstellen). Met deze voorstellen maakte de Commissie werk van de toezegging die zij in de EU-strategie voor de veiligheidsunie had gedaan. Eén van de voorstellen was een voorstel voor een Raadsaanbeveling inzake operationele samenwerking op het gebied van de rechtshandhaving. Dat voorstel is uitgemond in de vaststelling door de Raad van Aanbeveling 2022/915.

De inhoud van de aanbeveling

De aanbeveling bevat een reeks normen voor de operationele samenwerking tussen politiefunctionarissen die in een andere lidstaat optreden of aan gezamenlijke operaties deelnemen. De aanbevelingen omvatten:

  • een reeks beginselen voor grensoverschrijdende achtervolgingen en grensoverschrijdende observaties;
  • een lijst van strafbare feiten waarvoor grensoverschrijdende achtervolging en grensoverschrijdende observatie moeten worden toegestaan;
  • een kader voor gezamenlijke operaties;
  • de invoering van een ondersteunend platform voor gezamenlijke patrouilles en andere gezamenlijke operaties, alsmede het waarborgen van effectieve toegang tot informatie en communicatie via beveiligde kanalen;
  • gezamenlijke opleiding en beroepsontwikkeling met het oog op de totstandbrenging van een Europese politiecultuur.

Meer informatie: