Richtsnoeren van de Commissie in het kader van de richtlijn audiovisuele mediadiensten

Contentverzamelaar

Richtsnoeren van de Commissie in het kader van de richtlijn audiovisuele mediadiensten

Op grond van de richtlijn audiovisuele mediadiensten zijn de lidstaten verplicht om maatregelen te nemen en te bevorderen voor de ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van mediageletterdheid. De lidstaten moeten met regelmaat verslag uitbrengen over de uitvoering van die verplichting. De Europese Commissie heeft richtsnoeren vastgesteld voor het toepassingsgebied van die verslagen.

Mediageletterde mensen zijn volgens de Commissie in staat geïnformeerde keuzes te maken, de aard van inhoud en diensten te begrijpen en hun voordeel te doen met het volledige scala aan mogelijkheden die de verschillende communicatietechnologieën bieden. Zij zijn beter in staat zichzelf te beschermen tegen schadelijke of illegale inhoud. Mediageletterdheid kan ook dienen als instrument om de verspreiding van desinformatie tegen te gaan, door gebruikers in staat te stellen de bron van informatie kritisch te beoordelen en zo onjuiste of misleidende inhoud op te merken.

De kritieke aard van mediageletterdheid en de noodzaak om deze te versterken, zijn erkend in het actieplan voor de Europese democratie (EDAP) en in het actieplan voor de media en de audiovisuele sector (MAAP). Het verbeteren van digitale vaardigheden en competenties met het oog op de digitale transformatie, met inbegrip van digitale en mediageletterdheid, is één van de strategische prioriteiten van het actieplan voor digitaal onderwijs.

In artikel 33 bis, lid 1, van de richtlijn audiovisuele mediadiensten worden nieuwe verplichtingen voor de lidstaten uiteengezet inzake het bevorderen en nemen van maatregelen voor het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van mediageletterdheid. Op grond van artikel 33 bis, lid 2, van die richtlijn moeten de lidstaten uiterlijk op 19 december 2022 en vervolgens om de drie jaar verslag uitbrengen bij de Commissie over de uitvoering van deze verplichtingen. Uit hoofde van artikel 33 bis, lid 3, stelt de Commissie richtsnoeren vast voor het toepassingsgebied van die verslagen.

De Europese Commissie heeft die richtsnoeren vastgesteld. De richtsnoeren zijn op 23 februari 2023 in het EU-Publicatieblad verschenen. De richtsnoeren moeten de lidstaten helpen beste praktijken op het gebied van mediageletterdheid te delen. De richtsnoeren zijn niet bindend.

Meer informatie: