Richtsnoeren van de Europese Commissie voor de uitleg van bepaalde bepalingen van de herziene richtlijn energie-efficiëntie

Contentverzamelaar

Richtsnoeren van de Europese Commissie voor de uitleg van bepaalde bepalingen van de herziene richtlijn energie-efficiëntie

In enkele bepalingen van de richtlijn energie-efficiëntie uit 2023 wordt de leidende rol van de publieke sector op het gebied van energie-efficiëntie onderkend. De Europese Commissie heeft een aanbeveling aangenomen met in de bijlage daarvan richtsnoeren voor de uitleg van die bepalingen.

Richtlijn (EU) 2023/1791 betreffende energie-efficiëntie is op 13 september 2023 vastgesteld. Dit betrof een herschikking van Richtlijn 2012/27/EU, waarbij een aantal bepalingen ongewijzigd is gebleven maar tegelijkertijd enkele nieuwe vereisten zijn ingevoerd. In het bijzonder is het ambitieniveau voor 2030 ten aanzien van energie-efficiëntie, met inbegrip van de publieke sector, aanzienlijk verhoogd.

In hoofdstuk II van Richtlijn (EU) 2023/1791 betreffende de voorbeeldfunctie van de publieke sector wordt de leidende rol van de publieke sector op het gebied van energie-efficiëntie onderkend. Artikel 5 bevat nieuwe verplichtingen om het energieverbruik in de publieke sector te verminderen. Artikel 6 bevat een aanzienlijke uitbreiding van het toepassingsgebied van de verplichting om openbare gebouwen te renoveren. Artikel 7 inzake overheidsopdrachten past bestaande verplichtingen aan en bevat nadere verplichtingen voor energie-efficiënte overheidsopdrachten.

De lidstaten moeten de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen tot omzetting van de artikelen 5, 6 en 7 van Richtlijn (EU) 2023/1791 en bijlage IV daarbij uiterlijk 11 oktober 2025 in werking doen treden. Het staat de lidstaten vrij de vereisten inzake de voorbeeldfunctie van de publieke sector om te zetten en uit te voeren op een manier die het meest aansluit bij hun nationale omstandigheden.

In dit verband is het volgens de Commissie raadzaam de relevante bepalingen van Richtlijn (EU) 2023/1791 consistent uit te leggen, zodat Richtlijn (EU) 2023/1791 beter wordt begrepen in de lidstaten tijdens de voorbereiding van hun omzettingsmaatregelen. Daarom heeft de Commissie op 28 juni 2024 een aanbeveling met richtsnoeren voor de uitleg van de artikelen 5, 6 en 7 van Richtlijn (EU) 2023/1791 aangenomen. De EU-lidstaten moeten de interpretatierichtsnoeren in de bijlage bij die aanbeveling volgen bij de omzetting van de artikelen 5, 6 en 7 van Richtlijn (EU) 2023/1791 en bijlage IV daarbij in het nationale recht.

Meer informatie:

  • ECER-bericht - Herziene energie-efficiëntierichtlijn in het EU-Publicatieblad verschenen (21 september 2023)