Contentverzamelaar

Scherpere focus in Commissiewerkprogramma 2015
Het eerste jaarlijkse werkprogramma van de Commissie Juncker, getiteld ‘Een nieuwe start’, weerspiegelt duidelijk de inzet, geïnitieerd door de Raad, om te komen tot een scherpere focus van de EU. Dit blijkt uit de appreciatie die het kabinet naar het parlement heeft gestuurd.

In het werkprogramma wordt strak de hand gehouden aan de tien eerder door Juncker vastgestelde politieke beleidslijnen. Voor 2015 kondigt de Commissie 23 nieuwe voorstellen aan, een aantal dat beduidend lager ligt dan het geval was bij eerdere Commissies in deze fase. Bovendien bevat het werkprogramma een lijst van 80 hangende voorstellen waarvan wordt voorgesteld ze te schrappen of te herzien, een initiatief waarvoor binnen de Commissie met name de eerste vice-voorzitter Frans Timmermans zich sterk maakt. Het kabinet steunt deze inzet van de Commissie en de rol die commissaris Timmermans daarin speelt. Wel is het volgens het kabinet zaak dat de ambitie die de Commissie in dit opzicht toont, de komende periode ook echt wordt omgezet in daden, zodat de EU zich daadwerkelijk veel meer concentreert op de hoofdzaken. Nederland zal daar, tezamen met gelijkgezinde landen in de Raad, alert op blijven en waar nodig zich daar actief voor blijven inzetten.

Diverse elementen uit het Commissiewerkprogramma kunnen blijkens de appreciatie op steun van het kabinet rekenen. Het kabinet spreekt onder meer steun uit voor:

 • De nadruk in de inleiding van het werkprogramma op economisch herstel, waarbij de drie hoofdthema’s stimulering van de investeringen, structurele hervormingen en budgettaire verantwoordelijkheid centraal worden gesteld. Tegelijkertijd merkt het kabinet echter op dat het Commissiewerkprogramma weinig aandacht besteedt aan onderwijs, onderzoek en innovatie, als motors van de economie en investering in de toekomst;
 • het pleidooi van de Commissie voor minder dirigistische wetgeving, waarin wel overeenstemming wordt bereikt over de na te streven doelstellingen en resultaten, maar de middelen die de lidstaten daarvoor gebruiken open worden gelaten;
 • de centrale rol die de versterking van de interne markt in het werkprogramma van de Commissie inneemt;
 • ondersteuning van de rol van nationale autoriteiten bij het bestrijden van misbruik of frauduleuze verzoeken in het kader van de arbeidsmobiliteit;
 • de inzet van de Commissie ten aanzien van de Energie-Unie;
 • het voornemen van de Commissie om een richtlijnvoorstel voor de automatische uitwisseling van informatie over belasting rulings en een actieplan voor de aanpak van belastingfraude en belastingontwijking te presenteren;
 • het belang dat de Commissie hecht aan de aanpak op EU-niveau van bedreigingen van de interne veiligheid, zoals onder meer cybercriminaliteit, terrorisme, buitenlandse strijders en radicalisering;
 • het belang van een geïntegreerde aanpak van het hele instrumentarium van de EU, zowel op het terrein van migratiebeleid als op dat van extern optreden van de EU op het wereldvlak;
 • het streven om meer rekenschap en verantwoording af te leggen over het optreden van de EU, alsmede voor meer transparantie op dit vlak;
 • de aangekondigde acties en de grondige inventarisatie van lopende wetsvoorstellen in het kader van Better Regulation en de herziening van het inter-institutioneel akkoord Beter Wetgeven;
 • en de aankondiging van de Commissie dat zij ‘de partnerschapsbanden zal aanhalen met de lidstaten, de nationale parlementen, de regio’s en de steden om de uitvoering van het bestaande beleid te verbeteren en de doeltreffendheid van maatregelen te vergroten’.

De kabinetsappreciatie bevat een overzicht waarin de – in de ogen van het kabinet – belangrijkste elementen uit het werkprogramma van de CIE, ingedeeld naar de behandelende vaste Kamercommissie, zijn uitgelicht.

Zoals gebruikelijk zullen de beide Kamers op basis van de voornemens van de Europese Commissie hun eigen Europese prioriteiten bepalen. Die prioriteiten zijn in sterke mate richtinggevend voor het verkeer tussen kabinet en Parlement over de Nederlandse inbreng in de besluitvorming in EU-verband. De kabinetsappreciatie is mede opgesteld ten behoeve van de te maken afwegingen rond deze prioriteitssteling.

De brief aan de Kamer is hier te vinden. Zie hier de eerdere berichtgeving door het ECER over het werkprogramma van de Commissie voor 2015. Lees hier de eerdere berichtgeving over de politieke beleidslijnen van voorzitter Juncker.