Sms’je met jaarinkomen buurman geoorloofd.

Contentverzamelaar

Sms’je met jaarinkomen buurman geoorloofd.

Een bedrijf dat de belastinggegevens van de Finnen commercieel exploiteert met een sms-dienst, blijft daarmee binnen de grenzen van de Europese privacyregelgeving. Dat heeft het EG-Hof van Justitie bepaald. Dat ligt niet zozeer aan het Europese recht, als wel aan de zeer vergaande Finse wet. In Finland zijn belastinggegevens namelijk openbaar; iedereen heeft recht op inzage.

Sinds lange tijd publiceert een Fins commerciëel bedrijf de jaarinkomens van Finse belastingplichtigen, met naam en toenaam in een speciale editie van een krant. Toen er ook een sms-dienst werd opgestart, werd het enkele Finnen toch wel te gortig. Zij dienden een klacht in bij het Finse College bescherming personsgegevens met als argument dat deze gang van zaken in strijd is met de Europese privacywetgeving (richtlijn 96/45/EG).

Volgens het Hof lijdt het geen twijfel dat de richtlijn op deze situatie van toepassing is. Maar de bescherming van de privacy moet worden afgewogen tegen het recht op vrijheid van meningsuiting. De richtlijn geeft een lidstaat de mogelijkheid het recht op privacy te beperken, maar dat mag uitsluitend voor journalistieke, artistieke of literaire doeleinden (artikel 9).

Het Hof acht het noodzakelijk het begrip journalistiek ruim te interpreteren. Tegelijk dienen beperkingen op het recht van op privacy binnen de grenzen van het strikt noodzakelijke te blijven. Het Hof acht het niet van belang of de verwerking van gegevens plaatsvindt op klassieke dragers zoals papier. Ook de verspreiding via internet of van sms’jes kan een activiteit voor journalistieke doeleinden zijn. Alle relevante factoren in ogenschouw nemend komt het Hof tot een definitie van ‘journalistieke activiteiten’: indien zij de bekendmaking aan het publiek van informatie, meningen of ideeën tot doel hebben, ongeacht het overdrachtsmedium. Deze activiteiten zijn niet voorbehouden aan mediaondernemingen en kunnen een winstoogmerk hebben.

Hieruit volgt volgens het Hof dat activiteiten die betrekking hebben op gegevens afkomstig uit documenten die volgens de nationale wetgeving openbaar zijn, moeten worden beschouwd als verwerking van persoonsgegevens „uitsluitend voor journalistieke doeleinden” in de zin van die bepaling, indien die verwerking als enig doel heeft de bekendmaking aan het publiek van informatie, meningen of ideeën.

De Finse rechter dient nu te beoordelen of de activiteiten van het Finse bedrijf kunnen worden aangemerkt als uitsluitend journalistieke activiteiten.