Toepassingsperiode van de Verordening algemene tariefpreferenties verlengd in afwachting van vaststelling nieuwe verordening

Contentverzamelaar

Toepassingsperiode van de Verordening algemene tariefpreferenties verlengd in afwachting van vaststelling nieuwe verordening

De toepassingsperiode van de Verordening algemene tariefpreferenties (APS-verordening) uit 2012 loopt tot en met 31 december 2023. Omdat de onderhandelingen over het voorstel voor een nieuwe APS-verordening waarschijnlijk op 31 december 2023 nog niet zijn afgerond, hebben de Raad en het Europees Parlement een verordening aangenomen om de toepassingsperiode van de APS-verordening uit 2012 te verlengen.

Sinds 1971 kent de EU aan ontwikkelingslanden handelspreferenties toe in het kader van het stelsel van algemene tariefpreferenties (hierna: het stelsel). Verordening 978/2012 voorziet in de toepassing van het stelsel tot en met 31 december 2023, met uitzondering van de bijzondere regeling voor de minst ontwikkelde landen, die zonder vervaldatum van toepassing blijft.

Op 22 september 2021 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een verordening gepresenteerd om verordening 978/2012 in te trekken (hierna: de vervolgverordening) (zie het ECER-bericht over het voorstel). De voorgestelde verordening zou op 1 januari 2024 in werking moeten treden. De gewone wetgevingsprocedure loopt echter nog en er is een risico dat deze op 31 december 2023 nog niet zal zijn afgerond. Om te zorgen voor de continuïteit van de toepassing van het stelsel, moet de toepassingsperiode van Verordening 978/2012 na 31 december 2023 worden verlengd totdat de voorgestelde vervolgverordening is vastgesteld en van toepassing is.

De verlenging van de toepassingsperiode van Verordening 978/2012 moet de tijd geven die nodig is om de wetgevingsprocedure voor de vaststelling van de voorgestelde vervolgverordening af te ronden. Om die reden presenteerde de Europese Commissie op 4 juli 2023 een voorstel om de toepassingsperiode van verordening 978/2012 te verlengen tot en met 31 december 2027 (zie het ECER-bericht over dit voorstel). Na onderhandelingen tussen de Raad en het Europees Parlement over dat voorstel is verordening 2023/2663 aangenomen. Die verordening is op 27 november 2023 in het EU-Publicatieblad verschenen.

Meer informatie: