Toetreding Kroatië: Commissie klaar met onderhandelen

Contentverzamelaar

Toetreding Kroatië: Commissie klaar met onderhandelen

De Europese Commissie heeft de onderhandelingen met Kroatië over toetreding tot de EU afgerond. De Commissie heeft aan de Raad van de EU voorgesteld om de laatste vier onderhandelingshoofdstukken te sluiten. De Commissie heeft ook een mogelijke datum van toetreding genoemd: 1 juli 2013. Het is nu aan de lidstaten om in te stemmen met het onderhandelingsresultaat.

Kroatië is sinds 2004 kandidaat-lidstaat van de EU en onderhandelt sinds 2005 met de Europese Commissie over toetreding. De resultaten van de onderhandelingen worden in een toetredingsakkoord neergelegd, dat door alle lidstaten moet worden bekrachtigd.

Onlangs werd al duidelijk dat de onderhandelingen voor het visserijhoofdstuk afgerond waren. Het aantal gesloten hoofdstukken kwam hiermee op 31. Alleen de hoofdstukken mededinging, rechterlijke macht/fundamentele rechten, financiële/budgettaire bepalingen en ‘overige zaken’ bleven over. De Commissie heeft nu aangegeven dat ook deze hoofdstukken gesloten kunnen worden. Het Hongaarse voorzitterschap heeft positief gereageerd op de mededeling van de Commissie.

Nederland bepleit dat een monitoringinstrument ‘met tanden’ nodig is voor de periode tussen afronding van de onderhandelingen en daadwerkelijke toetreding. Als de Kroatische inspanningen onverhoopt te wensen overlaat, moeten passende maatregelen kunnen worden genomen. Nederland zal zich er tevens voor inspannen dat de resultaten op het gebied van hoofdstuk 23 te zijner tijd worden meegenomen in de beoordeling of Kroatië in aanmerking komt voor toetreding tot de Schengen-zone. Hiermee zal ook een precedent worden geschapen voor alle andere (potentiële) kandidaat-lidstaten.