Toetredingsverdrag Kroatië ondertekend

Contentverzamelaar

Toetredingsverdrag Kroatië ondertekend

Tijdens de Europese Raad op 9 december 2011 werd het Verdrag betreffende de Toetreding van de Republiek Kroatië getekend. Verwachte toetredingsdatum is 1 juli 2013. Het verdrag dient nog geratificeerd te worden door de lidstaten en Kroatië. Kroatië zal een referendum houden over de toetreding. De Kroaten nemen vanaf 9 december als waarnemer deel aan vergaderingen van de Raad. Op die manier kunnen ze alvast wennen hoe het er aan toegaat in Brussel.

Kroatië is sinds 2004 kandidaat-lidstaat van de EU. Net als bij vorige toetredingen van nieuwe lidstaten zijn ook in het geval van Kroatië overgangsregels voorzien voor bijvoorbeeld het vrij verkeer van werknemers, kapitaal, het Schengenacquis. Ook zijn er bijzondere regels inzake staatssteun en transportbeleid. Ook zijn er speciale voorzieningen getroffen voor de grensovergangen bij de Neum-corridor.

Naast overgangsregels zijn er ook vrijwaringsclausule en een monitoringsysteem. De vrijwaringsclausules zien op de algehele economische situatie, de interne markt en JBZ-samenwerking. Het geeft de lidstaten en (voor de interne markt en JBZ) Kroatië de mogelijkheid om maatregelen te treffen als er problemen zijn als gevolg van de toetreding van Kroatië.

De Europese Commissie zal monitoren dat Kroatië zich houdt aan de verplichtingen die voortvloeien uit het Toetredingsverdrag, ook in de periode tussen ondertekening en toetreding. De monitoring zal in het bijzonder zien op fundamentele rechten, de afhandeling van zaken betreffende oorlogsmisdaden, justitie en binnenlandse zaken en mededingingsbeleid. Als gevolg van deze monitoring kan de Raad maatregelen nemen.

De Europese Commissie heeft bij het Toetredingsverdrag een handige handleiding gemaakt.

 Persbericht van de Europese Commissie