Tweede verslag Commissie over toepassing EU-Handvest

Contentverzamelaar

Tweede verslag Commissie over toepassing EU-Handvest

De Europese Commissie heeft haar tweede verslag over de toepassing van het EU-Handvest, over het jaar 2011, gepubliceerd. Het verslag bevestigt het toenemende belang van het EU-Handvest. Zo haalde het EU-Hof in zijn arresten in 2011 veel vaker het Handvest aan dan ten opzichte van 2010. Uit het verslag blijkt ook dat het EU-Handvest steeds bekender is onder burgers, maar dat er nog steeds veel misverstanden bestaan over het toepassingsbereik van het EU-Handvest.

Het EU-Handvest is in toenemende mate van belang voor de werkzaamheden van EU-instellingen. De Commissie benadrukt in haar verslag dat alle voorstellen van de Commissie gecheckt worden op verenigbaarheid met het EU-Handvest. Ook lidstaten zijn bij de uitvoering van het Unierecht gebonden aan het EU-Handvest. Bovendien speelt het EU-Handvest steeds vaker een rol in gerechtelijke procedures.

Uit het verslag blijkt dat het EU-Handvest steeds bekender is onder burgers, maar dat nog steeds veel EU-burgers het bestaan ervan niet kennen. Bovendien bestaan er nog steeds veel misverstanden bestaan over het toepassingsbereik van het EU-Handvest. Een veel voorkomend misverstand is dat burgers denken dat het EU-Handvest de Commissie een algemeen recht zou verlenen om op te treden wanneer zij vermoedt dat grondrechten geschonden zijn. Het EU-Handvest is van toepassing op de lidstaten voor de tenuitvoerlegging van EU-recht. Voor 55% van de brieven die de Commissie ontving over fundamentele rechten betrof het zaken die niet binnen de bevoegdheden van de EU vielen.

De Commissie wil daarom burgers beter voorlichten over de betekenis van het EU-Handvest.   De grondrechten worden ook beschermd via de band van de ‘nationale grondrechten’ (bijvoorbeeld in de Grondwet) en het EVRM. Het EU-Handvest is er niet op gericht deze te vervangen, maar om te verzekeren dat in de EU-rechtsorde de grondrechten worden gewaarborgd.

De Commissie loopt ook wel eens aan tegen de grenzen van het toepassingsgebied van het Handvest. In haar interventies ten aanzien van Hongarije (nieuwe mediawet en grondwet) kon de Commissie voor de delen die niet vielen onder EU-recht wel protesteren, maar niet doorzetten (bijvoorbeeld met een inbreukprocedure). Het is de vraag hoe erg dat is, aangezien de schending via de ‘nationale rechtsorde’ toch aan het licht kwam.  

 Volledige tekst van het verslag