Uitbaggeren Duits deel van de Eems in gevaar

Contentverzamelaar

Uitbaggeren Duits deel van de Eems in gevaar

Het plaatsten van een gebied op de EU-lijst van beschermde natuurgebieden (Natura 2000) kan grote gevolgen hebben voor de lokale economie. Dat blijkt uit een arrest van het EU-Hof in een zaak die de Duitse stad Papenburg had aangespannen tegen de Duitse regering. Deze stad is vooral bekend om zijn scheepswerven, waarvan er één zelfs de grootste ter wereld is. Plaatsing van het gebied stroomafwaarts op de Natura 2000- lijst zou een dam opwerpen tegen de uitdieping van de vaargeul.

Om de haven van de stad Papenburg (vlak over de Nederlandse grens bij Winschoten) beter bereikbaar te maken had de stad van de lokale autoriteiten toestemming gekregen om de Eems uit te baggeren. Ondertussen nam de Duitse regering een besluit het gebied op een lijst van beschermde natuurgebieden te plaatsen. Dit gebeurde in het kader van Natura 2000, de speciale natuurbeschermingszones die worden vastgesteld volgens de Habitatrichtlijn. De Commissie nam het voorstel over. Het gebied werd door de Commissie bestempeld als “gebied van communautair belang” (een GCB). De lidstaten moesten nog instemmen met de lijst.

Papenburg probeerde via de rechter te voorkomen dat de Duitse regering in Brussel met de lijst zou instemmen. Het Hof bepaalt echter dat Duitsland bij de beoordeling van de lijst alleen rekening mag houden met natuurbeschermingsbelangen.

Ook de reguliere onderhoudswerkzaamheden aan de vaargeul van de Eems kan na het opnemen op de lijst niet aan toetsing aan de habitatrichtlijn ontkomen. Een beroep op het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel treft geen doel. Volgens het Hof kan een nieuwe regeling nooit van toepassing kan zijn op de toekomstige gevolgen van situaties die onder de oude regeling zijn ontstaan. De nieuwe situatie, namelijk het aanmerken van het gebied als natuurbeschermingszone, is direct van belang voor alle toekomstige gevolgen van de oude situatie.