Verbetering Impact Assessment

Contentverzamelaar

Verbetering Impact Assessment

De Europese Commissie stelt nieuwe richtsnoeren voor de effectbeoordeling (Impact Assessment) van Europese wetgeving op. Een openbare raadpleging moet de Commissie hierbij helpen. Bezoek voor meer informatie over impact assessment het ECER-seminar op 17 juni.

Met een effectbeoordeling van wetgeving wordt ernaar gestreefd om beter beleid en betere wetgeving te maken. Bij de procedure wordt door de Commissie gebruik gemaakt van richtsnoeren. Belanghebbenden (niet alleen overheden) mogen reageren op het concept als onderdeel van een openbare raadpleging. Leidend bij de herziening zijn de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit.

Na een analyse van 150 assessments heeft de Raad voor effectbeoordeling (onafhankelijk orgaan dat de Commissie moet bijstaan bij effectbeoordeling) geconstateerd op welke punten het beter kan. De Commissie heeft vervolgens een aanpassing van de richtsnoeren van 2005 gemaakt, waarvan het concept nu openbaar is gemaakt.

De Commissie stelt de volgende vragen:

1. Leggen de richtsnoeren voldoende uit welke logica achter elke stap in de procedure van effectbeoordeling zit (definitie van het probleem, doelen, beleidskeuzes, effectbeoordelingen, vergelijking van mogelijkheden, evaluatie)?
2. Treffen de richtsnoeren een goede balans tussen zowel de economische, sociale en milieueffecten (integrale benadering van effectbeoordeling)?
3. Houden de richtsnoeren voldoende rekening met de specifieke aspecten van deze beleidsterreinen?
4. Zijn de methoden die worden aangedragen voldoende breed en wordt er voldoende aandacht besteed aan deze methoden?
5. Is voldoende duidelijk aangegeven hoe de input van experts en belanghebbenden moet worden verzameld in de voorbereidende fase, zoals geregeld in de minimumnormen voor raadpleging van de betrokken partijen (COM/2002/0704)?

Reacties op de concept-richtsnoeren kunnen tot 25 juli aan de Europese Commissie worden gestuurd.

Het ECER organiseert op 17 juni aanstaande een seminar over het onderwerp Impact Assessment van EU-wetgeving. Indien u zich hiervoor wil aanmelden kunt u een e-mail sturen naar djz-ecer@min buza.nl. Voor meer informatie, klik hier.