Verklaring over de toekomst van het internet van de EU en internationale partners

Contentverzamelaar

Terug Verklaring over de toekomst van het internet van de EU en internationale partners

De verklaring van de Europese Unie, de Verenigde Staten en verschillende internationale partners van eind april over de toekomst van het internet bevat de visie en beginselen van een betrouwbaar internet. De partners geven aan een open, vrije, wereldwijde, interoperabele, betrouwbare en veilige toekomst van het internet te steunen en bevestigen hun inzet voor de bescherming en naleving van de mensenrechten online en in de hele digitale wereld.

Achtergrond
De Europese Unie wil zich samen met de Verenigde Staten en een groep van internationale partners richten op een positieve agenda en een gedeelde visie op de toekomst van het wereldwijde internet.

De verklaring over de toekomst van het internet (EN) stemt volledig overeen met de EU-waarden in het Handvest van de grondrechten en de – in het kader van het  digitale decennium van de EU  bekend te maken – digitale rechten en beginselen van de EU. Ook komt de verklaring overeen met diverse door de EU geleide initiatieven in het digitaal beleid. De Europese Commissie heeft ook een factsheet uitgebracht over de verklaring.

De verklaring volgt de aankondiging in de mededeling Digitaal kompas 2030 om voort te bouwen op een vernieuwde trans-Atlantische relatie die de weg effent naar een bredere coalitie van gelijkgestemde partners; een platform dat openstaat voor en ontwikkeld wordt in samenwerking met iedereen die de visie van de EU op de digitale transformatie deelt.

De verklaring is van politieke aard. De naleving van de in de verklaring vervatte beginselen heeft geen juridisch bindende werking voor de Europese Unie en haar lidstaten en loopt niet vooruit op standpunten in andere fora.

Over de verklaring
Tot dusver hebben 60 partners de verklaring bekrachtigd, waaronder alle EU-lidstaten. Naar verwachting zullen meer landen de komende tijd volgen. Een lijst van  ondertekenende landen is beschikbaar. De verklaring over de toekomst van het internet stemt overeen met de sterk in de EU verankerde rechten en beginselen en bouwt voort op de  Verklaring inzake digitale rechten en beginselen  die de Commissie eerder met het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie voorstelde (zie dit ECER-bericht ).

De ondertekenende landen bevestigen dat het internet de kernbeginselen van de democratie, de fundamentele vrijheden en de mensenrechten moet versterken, zoals verkondigd wordt in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Zij delen de visie dat het internet moet functioneren als één gedecentraliseerd netwerk van netwerken, waarin digitale technologieën op betrouwbare wijze worden gebruikt, oneerlijke discriminatie tussen personen wordt voorkomen, onlineplatforms betwist kunnen worden en eerlijke concurrentie tussen bedrijven mogelijk wordt gemaakt.

Bij de presentatie van deze verklaring hebben de partners ook hun grote bezorgdheid geuit over de onderdrukking van de internetvrijheden door sommige autoritaire regeringen, het gebruik van digitale instrumenten om de mensenrechten te schenden, de toenemende impact van cyberaanvallen, de verspreiding van illegale inhoud en desinformatie en de buitensporige concentratie van economische macht. De partners willen samenwerken om deze ontwikkelingen en risico's aan te pakken en delen de visie dat digitale technologieën het potentieel hebben om connectiviteit, democratie, vrede, de rechtsstaat en duurzame ontwikkeling te bevorderen.

De situatie in Oekraïne toont de wijze waarop het internet ernstig verstoord dreigt te worden, met name in de vorm van volledige of gedeeltelijke afsluiting. Ook bestaat een risico op versnippering van het internet, nu de Russische regering dreigt het land van het wereldwijde internet af te sluiten, en op misbruik ervan, met de huidige toename van cyberaanvallen, onlinecursuur en desinformatie. Acties voor een wereldwijd, open internet zouden moeten worden opgevoerd.

De partners zullen de beginselen van de verklaring omzetten in concrete beleidsvoorstellen en -maatregelen. Zij behouden hun autonomie op het gebied van de regelgeving. Andere belanghebbenden, onder meer uit het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven, worden uitgenodigd om de verklaring te steunen en de uitvoering ervan te vergemakkelijken. De partners zullen deze beginselen wereldwijd bevorderen.

Hoe verder?
De verklaring is een inclusief initiatief, en de partners blijven contact zoeken met andere regeringen om hen te betrekken. Alle partners zullen contact opnemen met de particuliere sector, internationale organisaties, de technische gemeenschap, de academische wereld, het maatschappelijk middenveld en andere relevante belanghebbenden wereldwijd om samen te werken aan de verwezenlijking van de visie van een open, vrij, mondiaal, interoperabel, betrouwbaar en veilig internet.

Deze inspanningen moeten uitmonden in een evenement in de zomer van 2022, waar de partners met de brede stakeholdergemeenschap zullen bespreken hoe de verklaring en de beginselen ervan de toekomst van het wereldwijde internet kunnen versterken en ondersteunen. In de komende maanden worden ook workshops georganiseerd.

De verklaring en haar leidende beginselen zullen juridisch niet bindend zijn, maar moeten dienen als referentiepunt voor beleidsmakers, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Meer informatie

Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier : digitalisering