Verslag Europese Commissie over zero pollution stelt dat meer actie nodig is om geluidsoverlast terug te brengen

Contentverzamelaar

Verslag Europese Commissie over zero pollution stelt dat meer actie nodig is om geluidsoverlast terug te brengen

Het verslag geeft aan hoe de geluidsniveaus verder kunnen worden verlaagd en toont de vooruitgang die de afgelopen vijf jaar is geboekt. Ook doet het verslag aanbevelingen voor de belangrijkste vervoerssectoren die verantwoordelijk zijn voor geluidshinder.

Het gaat om het verslag van de Commissie van 20 maart 2023 (COM (2023) 139) over de uitvoering van de Richtlijn omgevingslawaai (2002/49/EG ) overeenkomstig artikel 11 van die richtlijn (zie ook website van de Europese Commissie).

Meer systematische monitoring van geluidshinder in heel Europa en de vaststelling van geluidsactieplannen door de lidstaten staat centraal. Er wordt gewaarschuwd dat er meer politieke actie nodig is om het aantal mensen dat last heeft van vervoerslawaai tegen 2030 met 30 procent te verminderen, zoals bepaald in het actieplan voor nulvervuiling uit mei 2021.

Lawaai is na luchtverontreiniging de grootste bedreiging voor de milieugezondheid in Europa: meer dan 20 procent van de EU-bevolking, wordt blootgesteld aan te hoge geluidsniveaus. Het meest storende geluid komt van het weg-, spoor- en luchtverkeer.

Bij de aanbevelingen in het verslag voor de belangrijkste vervoerssectoren die verantwoordelijk zijn voor geluidshinder wordt benadrukt dat verschillende actoren moeten worden betrokken. Namelijk het nationale niveau, de bevoegde autoriteiten, alsmede de exploitanten van vervoersinfrastructuur en innovatieve vervoerswijzen die het geluid in technologie├źn en producten van meet af aan kunnen verminderen. De Commissie geeft aan te trachten de algemene uitvoering van de richtlijn omgevingslawaai te verbeteren en na te gaan hoe deze kan worden versterkt, onder meer door geluidsdoelstellingen vast te stellen en rekening te houden met het effect van lawaai op de biodiversiteit.

Meer informatie
Nieuwsbericht Europese Commissie (FR)
ECER-dossier: Klimaat en Milieu
ECER-bericht: Europese Commissie publiceert verslagen over nulverontreiniging (9 december 2022)