Voorlopig akkoord bereikt over koolstofverwijdering bij landgebruik en bosbouw

Contentverzamelaar

Terug Voorlopig akkoord bereikt over koolstofverwijdering bij landgebruik en bosbouw

Het voorlopige akkoord over een EU-verordening inzake landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw tussen het Europees Parlement en de Raad betreft de EU-doelstelling voor netto koolstofverwijderingen door natuurlijke koolstofputten tegen 2030 op te trekken tot 310 miljoen ton CO₂-equivalent. Het akkoord bevat ambitieuze en billijke doelstellingen voor elke lidstaat om de dalende trend van de koolstofput van de EU om te buigen.

Het akkoord betreft het eerdere voorstel voor een herziene EU-verordening inzake landgebruik, bosbouw en landbouw (ook wel: de LULUCF-Verordening) (COM (2021) 554 van 14 juli 2021). Het voorlopige akkoord moet nu formeel worden aangenomen door het Europees Parlement en de Raad. Zodra dit is gedaan, zal de nieuwe verordening in het Publicatieblad van de Europese Unie worden bekendgemaakt en in werking treden.

Achtergrond
De Europese Green Deal is de EU-strategie voor groei op de lange termijn om Europa uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te maken. De herziening van de verordening inzake landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF-verordening) is een van de “Fit for 55”-voorstellen die de Commissie in juli 2021 heeft ingediend om het EU-beleid op het gebied van klimaat, energie, landgebruik, vervoer en belastingen zo vorm te geven dat de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55 procent kan worden verlaagd ten opzichte van 1990. De LULUCF-sector is verantwoordelijk voor zowel de uitstoot als de absorptie van CO uit de atmosfeer, en omvat met name het gebruik van de bodem, bomen, planten, biomassa en hout.

Als Europa tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent wil worden en de Europese Green Deal wil verwezenlijken is het van cruciaal belang dat deze doelstellingen de komende tien jaar worden gehaald. De wetgevingsinstrumenten zijn bedoeld om de in de Europese klimaatwet overeengekomen doelstellingen te verwezenlijken en om de economie en samenleving fundamenteel te transformeren met het oog op een eerlijke, groene en welvarende toekomst.

Het akkoord
Het akkoord is een volgende stap naar de goedkeuring van het wetgevingspakket “Fit for 55” van de Europese Commissie zie ook dit ECER-bericht uit juli 2021) waarmee de klimaatambitie van de EU in het kader van de Europese Green Deal in de praktijk wordt gebracht, na recente akkoorden om de verkoop van nieuwe auto's die CO uitstoten in Europa met ingang van 2035 stop te zetten (zie dit ECER-bericht) en om nationale emissiereductiestreefcijfers in de vervoer-, bouw-,afval- en landbouwsector op te trekken.

De lidstaten zullen verantwoordelijk zijn voor de zorg voor en de uitbreiding van hun koolstofputten om het nieuwe EU-streefcijfer te halen. De lidstaten beschikken over veel maatregelen om hun landbeheer te verbeteren, waaronder duurzaam bosbeheer of de vernatting van veengebieden. EU-fondsen zoals het LIFE-programma bieden financiële steun voor klimaatactie in de land- en bosbouw. Daartoe zullen de lidstaten hun strategische plannen onder het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) moeten actualiseren zodat die hogere ambitie voor de landsector weerspiegelen.

Met de overeenkomst vereenvoudigen de bestaande regels en verbetert de kwaliteit van de monitoring, rapportage en verificatie van emissies en verwijderingen door gebruik te maken van nauwkeurigere en preciezere gegevensmonitoring, zoals geografische gegevens en teledetectie. Van 2021 tot 2025 blijven de streefcijfers nauw aansluiten bij de huidige LULUCF-verordening, met haar zogenoemde “geen debet”-toezegging om de huidige koolstofputniveaus te handhaven. In een tweede fase, van 2026 tot 2030, zal de nettoverwijderingsdoelstelling van de EU stijgen tot -310 Mt CO-equivalent, waardoor de Unie op het juiste spoor komt naar klimaatneutraliteit in 2050. Elke lidstaat zal een eerlijke bijdrage moeten leveren, waarbij het streefcijfer onder hen wordt verdeeld op basis van recente niveaus van verwijderingen of emissies en het potentieel om de verwijderingen verder te verhogen.

Meer informatie
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Milieu