Voorstel strafrechtelijke sancties in Richtlijn scheepsverontreiniging

Contentverzamelaar

Voorstel strafrechtelijke sancties in Richtlijn scheepsverontreiniging

De Commissie heeft een nieuw voorstel gepresenteerd voor de EG-richtlijn scheepsverontreiniging, waarbij strafrechtelijke sancties worden opgelegd aan degenen die verantwoordelijk zijn voor de verontreiniging vanaf schepen. Deze regels stonden eerder in een EU-kaderbesluit, maar dat is door het EG-Hof nietig verklaard. Volgens het Hof moesten de handhavingsbepalingen in de EG-richtlijn scheepsverontreiniging worden opgenomen en niet in een EU-kaderbesluit. Het Hof bepaalde tevens dat het vaststellen van de hoogte van de op te leggen sancties wel in het EU-Kaderbesluit thuishoren. Daarvoor bestaat volgens het Hof geen Gemeenschapsbevoegdheid.

De nieuwe richtlijn amendeert de bestaande richtlijn uit 2005 en handhaaft een groot gedeelte van de inhoud van het vernietigde kaderbesluit. De Commissie stelt voor om op een aantal punten aanvullende bepalingen op te nemen: de strafbaarstelling, de mate van aansprakelijkheid van rechtspersonen en de aard van de straffen. Op het punt van strafbaarstelling is het voorstel dat lidstaten elke vervuiling van een schip in de gedefinieerde zones (territoriale en binnenwateren, havens en open zee) strafbaar moeten stellen wanneer het gaat om overtredingen begaan met opzet, onoplettendheid of als resultaat van serieuze verwaarlozing. Daarnaast wil het voorstel regelen dat rechtspersonen verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor strafbare feiten gepleegd in hun voordeel door personen die namens deze persoon handelen of wanneer een gebrek aan controle zulke strafbare feiten mogelijk heeft gemaakt. De straffen voor vervuiling veroorzaakt door schepen moeten effectief, proportioneel en afschrikkend zijn voor natuurlijke en rechtspersonen. Straffen voor natuurlijke personen moeten strafrechtelijk van aard zijn, maar voor rechtspersonen is dit niet gespecificeerd. Daarom is het voor de lidstaten die geen strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen kennen niet verplicht de nationale wetgeving aan te passen.