Voorstel van de Commissie voor een verordening voor een netto-nul-industrie

Contentverzamelaar

Voorstel van de Commissie voor een verordening voor een netto-nul-industrie

De voorgestelde verordening heeft betrekking op technologieën die aanzienlijk bijdragen tot het koolstofvrij maken van de Europese economie. Het voorstel biedt een kader om de EU minder afhankelijk te maken van de invoer van dergelijke technologieën. Zo voorziet het voorstel onder meer in een verbetering van de voorwaarden voor investeringen in die technologieën.

Achtergrond

De EU is momenteel een netto-importeur van technologieën die aanzienlijk bijdragen aan het koolstofvrij maken van de Europese economie (ook wel netto-nul-technologieën genoemd). Ongeveer een kwart van de elektrische auto's en batterijen en bijna alle zon-PV-modules en brandstofcellen worden ingevoerd, meestal uit China. In andere sectoren, zoals windturbines en warmtepompen, verslechtert de handelsbalans van de EU en worden de EU-producenten geconfronteerd met stijgende energie- en inputkosten.

Op 16 maart 2023 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een verordening gepresenteerd. De voorgestelde verordening wordt ook wel de Net-Zero Industry Act genoemd en bevat een kader van maatregelen ter versterking van het Europese ecosysteem voor de fabricage van netto-nul-technologieproducten. Het voorstel maakt deel uit van de in het kader van de Green Deal Industrial Plan aangekondigde acties.

Inhoud van het voorstel

De voorgestelde verordening is gericht op de volgende pijlers:

  • randvoorwaarden scheppen : de voorwaarden voor investeringen in nettonultechnologieën worden verbeterd, door middel van betere informatieverstrekking, minder administratieve lasten voor het opzetten van projecten en eenvoudigere vergunningsprocedures. Daarnaast wordt voorgesteld voorrang te geven aan strategische nettonulprojecten die essentieel worden geacht voor het versterken van de veerkracht en het concurrentievermogen van de EU-industrie, waaronder locaties om afgevangen CO2-emissies veilig op te slaan. Snellere en gestroomlijnde vergunningsprocedures zullen voordelen opleveren voor die projecten;
  • versnellen van de CO2-afvang : er wordt voor 2030 een EU-doelstelling van een jaarlijkse injectiecapaciteit van 50 Mt in strategische CO2-opslaglocaties in de EU vastgesteld, waaraan olie- en gasproducenten in de EU evenredig moeten bijdragen. Hiermee wordt een belangrijke belemmering voor de ontwikkeling van CO2-afvang en -opslag als een economisch levensvatbare klimaatoplossing weggenomen, met name voor energie-intensieve sectoren waarin reductie moeilijk is;
  • markttoegang vergemakkelijken : om diversificatie van het aanbod voor nettonultechnologieën te stimuleren, moeten overheidsinstanties bij openbare aanbestedingen of veilingen voor nettonultechnologieën criteria inzake duurzaamheid en veerkracht in aanmerking nemen;
  • vaardigheden verbeteren : er worden nieuwe maatregelen ingevoerd om voor geschoolde arbeidskrachten te zorgen ter ondersteuning van nettonultechnologieën in de EU, onder meer door academies voor de nettonulindustrie op te zetten met steun en toezicht vanuit het platform voor een klimaatneutraal Europa. Die maatregelen zullen bijdragen tot hoogwaardige banen in deze cruciale sectoren;
  • een platform voor een klimaatneutraal Europa zal de Commissie en de lidstaten bijstaan bij de coördinatie van maatregelen en de uitwisseling van informatie, ook wat betreft partnerschappen in de nettonulindustrie. De Commissie en de lidstaten zullen ook samenwerken om te waarborgen dat gegevens beschikbaar zijn voor het toezicht op de vooruitgang met de doelstellingen van de voorgestelde verordening. Het platform voor een klimaatneutraal Europa zal helpen bij investeringen door de financiële behoeften, knelpunten en beste praktijken voor projecten in de hele EU in kaart te brengen. Ook zal dat platform contacten tussen alle nettonulsectoren in Europa bevorderen en daarbij met name de bestaande industriële samenwerkingsverbanden benutten.

Meer informatie: