Zonder vingerafdrukken geen paspoort, wel identiteitskaart

Contentverzamelaar

Zonder vingerafdrukken geen paspoort, wel identiteitskaart

Zeven Nederlanders weigerden vingerafdrukken af te staan voor de aanvraag van hun identiteitskaart en hun paspoort. Vervolgens weigerden de betreffende gemeentes hun aanvragen te behandelen. Na uitleg van het EU-Hof over deze kwestie, oordeelt de Raad van State dat afgifte van vingerafdrukken verplicht is voor een paspoort, maar niet voor een identiteitskaart.

Het gaat om de einduitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 25 mei 2016 met zaaknummers 201105172/2 (paspoort), 201110242/3 (identiteitskaart), 201110934/3 (paspoort), 201205423/3, (paspoort) 201205593/1 (identiteitskaart), 201207583/1 (paspoort) en 201210953/1 (identiteitskaart). Het EU-Hof gaf eerder antwoorden op vragen van de Afdeling Bestuursrechtspraak in zijn arrest van 17 april 2015 ( lees hier het ECER bericht).

Achtergrond

De belanghebbenden stellen dat de invoer en de bewaring van biometrische gegevens een grove inbreuk op hun lichamelijke integriteit en een beperking van hun recht op bescherming van hun privéleven vormen. Zij wijzen er op dat de gegevens niet enkel worden bewaard in het opslagmedium op het paspoort of de Nederlandse identiteitskaart, maar ook in een register. Bovendien ontbreken volgens hen bepalingen die duidelijk vermelden welke personen toegang tot de biometrische gegevens zullen hebben. Ook merken zij op dat de autoriteiten de biometrische gegevens in de toekomst zouden kunnen gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor zij zijn verstrekt (voor gerechtelijke doeleinden en door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten).

Vragen EU-Hof

De Raad van State heeft over deze zaken vragen gesteld bij het EU-Hof. Hierop antwoordde het EU-Hof dat nationale identiteitskaarten niet onder de EU-Verordening 2252/2004 betreffende biometrische paspoorten vallen. Daarnaast oordeelt het EU-Hof dat het gebruik en de opslag van biometrische gegevens voor de in de verordening vermelde doeleinden stroken met de vereisten van het Handvest. Deze verordening verplicht lidstaten echter niet te voorkomen dat deze biometrische gegevens voor andere doeleinden worden opgeslagen.

Paspoorten

De EU-verordening betreffende biometrische paspoorten verplicht de afgifte van een gelaatsfoto en twee vingerafdrukken. Burgemeesters mogen hiervan niet afwijken, zo oordeelt de Raad van State in haar einduitspraak. De verordening biedt geen uitzondering aan mensen met gewetensbezwaren tegen deze afgifte. De Raad van State oordeelt tevens dat de Nederlandse praktijk vóór 2014 te ver ging, en dat het kort decentraal opslaan van twee vingerafdrukken voor de verstrekking van paspoorten voldoende is. Ditzelfde geldt voor de gelaatsfoto. Ten aanzien van het bezwaar van mogelijk toekomstig ander gebruik van de gegevens, oordeelt de Raad van State dat hier momenteel geen sprake van is.

Identiteitskaarten

Ten tijde van de aanvraag van de identiteitskaarten was afgifte van vingerafdrukken verplicht, omdat toen werd gedacht dat de EU-verordening betreffende biometrische paspoorten ook op identiteitskaarten van toepassing was. Het EU-Hof legde uit dat dit niet het geval was. Daarop is de Nederlandse paspoortwet aangepast. Dit betekent, zo oordeelt de Raad van State, dat voor een identiteitskaart geen vingerafdrukken meer worden afgenomen en dat alleen de gelaatsfoto decentraal mag worden opgeslagen.

Bron: Persbericht Raad van State, 25 mei 2016

Lees hier het ECER bericht over het arrest van het EU-Hof in de zaak C-466-499/12, Willems e.a.