Januari 2022: ECER-webinar Actualiteiten externe betrekkingen van de EU

Afbeeldingbanner - ECER-webinar externe betrekkingen

© Raad van de Europese Unie

ECER-webinar Actualiteiten externe betrekkingen van de EU

Op deze pagina:

Inleiding

Het ECER organiseerde op donderdagmiddag 20 januari 2022 een digitaal seminar over Actualiteiten externe betrekkingen van de Europese Unie. Het webinar was gericht op (beleids)medewerkers van de (Haagse) kerndepartementen, die meer inzicht willen in de actuele ontwikkelingen en de meest voorkomende vraagstukken op dit dynamische beleidsterrein (zie ook de ECER-dossiers externe betrekkingen en handelspolitiek).

Inhoud webinar externe betrekkingen van de EU

Iedere medewerker bij een departement krijgt er waarschijnlijk een keer mee te maken: (juridische) vragen over externe betrekkingen van de Europese Unie. De EU is volgens de EU-Verdragen immers op verschillende terreinen bevoegd extern op te treden, en dat kan gevolgen hebben voor de handelswijze van lidstaten in EU-verband of in relatie tot derde landen.

Vraagstukken die daarbij aan bod komen gaan bijvoorbeeld over de bevoegdheidsverdeling tussen de Unie en haar lidstaten, de aard van internationale overeenkomsten van de Unie, de besluitvorming hierover, en de voorwaarden voor het optreden van de Unie in de internationale context.

Niet alleen spelen er met enige regelmaat relevante zaken bij het EU-Hof over externe betrekkingen-vraagstukken, en is inzicht in de actuele jurisprudentie dus van belang hierbij. Maar ook leiden de juridische kaders van de EU-Verdragen vaak tot vragen of laten ze - ook na uitleg door het EU-Hof- met regelmaat ruimte voor politieke keuzes. Bijvoorbeeld bij besluitvorming over internationale (handels) overeenkomsten door de EU. Actuele voorbeelden zijn bijvoorbeeld de conclusie van A-G Szpunar in de 
IMO-zaak , advies 1/19  van het EU-Hof inzake het Verdrag van Istanbul, de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst met het VK in het kader van de Brexit en CETA. 

In dit ECER-webinar, waarvoor zich 45 belangstellenden hadden gemeld, brachten vier sprekers vanuit hun academische expertise en/of ervaring in de dagelijkse (interdepartementale) externe betrekkingen praktijk de deelnemers op de hoogte van actuele vraagstukken die veelvuldig bij de Haagse departementen spelen:

  • Thomas Beukers (BZ/DJZ-ER): Inleiding op de actualiteiten van de externe betrekkingen van de EU
  • Ramses Wessel (Rijksuniversiteit van Groningen): Advies 1/19: besluitvorming over gemengde akkoorden en het zogenaamde ‘common accord’
  • Anke Raijmakers (BZ/DJZ-ER): Het optreden van de EU in de internationale context: de IMO-zaak
  • Liesbeth A Campo (PVEU Brussel); Brusselse ervaringen met externe betrekkingen van de EU

Deze sprekers brachten in het webinar inzicht in de actuele ontwikkelingen op het gebied van de externe betrekkingen van de EU. Tevens werden diverse vragen voorgelegd aan de sprekers.

Naar boven