Overzicht regelgeving justitie en binnenlandse zaken

Asiel

 • Richtlijn 2001/55 betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van deze personen (tijdelijke beschermingsrichtlijn)
 • Richtlijn 2008/115 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (terugkeerrichtlijn)
 • Richtlijn 2011/95 inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende becherming (kwalificatierichtlijn)
 • Richtlijn 2013/32 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming (procedurerichtlijn)
 • Richtlijn 2013/33 tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (opvangrichtlijn)
 • Verordening 603/2013 betreffende de instelling van Eurodac voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van Verordening 604/2013 en betreffende verzoeken van rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten en Europol om vergeljjkingen van Eurodac-gegevens ten behoeve van de rechtshandhaving
 • Verordening 604/2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (Dublin III-verordening)

Grenscontroles

 • Richtlijn 2004/82 betreffende de verplichting voor vervoerders om passagiersgegevens door te geven.
 • Verordening 1052/2013 tot instelling van het Europees grensbewakingssysteem (Eurosur)
 • Verordening 656/2014 tot vaststelling van regels voor de bewaking van de zeebuitengrenzen in het kader van de operationele samenwerking gecoördineerd door het Europees agentschap voor het beheer van de operationale samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie
 • Verordening 2016/399 betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)
 • Verordening 2016/1624 betreffende de Europese grens- en kustwacht
 • Verordening 2017/458 tot wijziging van Verordening 2016/1624 inzake het aanscherpen van de controles aan de hand van relevante databanken aan de buitengrenzen.  

Migratie

 • Richtlijn 2001/40 betreffende de onderlinge erkenning van besluiten inzake verwijdering van onderdanen van derde landen
 • Richtlijn 2001/51 tot aanvulling van het bepaalde in artikel 26 van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen (verplichting voor vervoerders om ervoor te zorgen dat reizigers hun documenten in orde hebben)
 • Richtlijn 2003/86 inzake het recht op gezinshereniging
 • Richtlijn 2003/109 betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen
 • Richtlijn 2011/51 tot wijziging van richtlijn 2003/109 teneinde haar werkingssfeer uit te breiden tot personen die internationale bescherming genieten
 • Richtlijn 2003/110 betreffende de ondersteuning bij doorgeleiding in het kader van maatregelen tot verwijdering door de lucht
 • Richtlijn 2004/81 betreffende de verblijfstitel die in ruil voor samenwerking met de bevoegde autoriteiten wordt afgegeven aan onderdanen van derde landen die het slachtoffer zijn van mensenhandel of hulp hebben gekregen bij illegale immigratie
 • Richtlijn 2009/50 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan (kennismigrantenrichtlijn)
 • Richtlijn 2011/98 betreffende een enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied van een lidstaat, alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven.
 • Richtlijn 2014/36 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op tewerkstelling als seizoensarbeider.