Rechtsstaat in de EU: inleiding en inhoudsopgave

Rechtsstaat in de EU: inleiding en inhoudsopgave

Op deze pagina:

Inleiding

De eerbiediging van de rechtsstaat vormt één van de in artikel 2 van het EU-Verdrag genoemde waarden waarop de EU is gegrondvest (zie het ECER-dossier over de waarden van de EU). De eerbiediging van die waarden, waaronder de waarde van de rechtsstaat, vormt een voorwaarde voor toetreding tot de EU van elke Europese staat die lid wenst te worden van de EU (artikel 49 EU-Verdrag). Ook na toetreding moeten de lidstaten die waarden blijven eerbiedigen. Wanneer een EU-lidstaat afbreuk doet aan de fundamenten van de rechtsstaat, en daardoor niet langer de waarde van de rechtsstaat eerbiedigt, kan de EU hiertegen op verschillende manieren actie ondernemen. 

In dit ECER-dossier wordt in de eerste plaats beschreven wat onder het begrip 'rechtsstaat' moet worden verstaan en op basis van welke beginselen dat begrip wordt gedefinieerd. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de instrumenten waarover de EU beschikt om rechtsstatelijke problemen in de EU-lidstaten te adresseren. Tenslotte wordt de rechtspraak van het EU-Hof op het terrein van de rechtsstaat behandeld, waarbij met name wordt ingegaan op de verscheidene aspecten van het EU-rechtelijke vereiste van rechterlijke onafhankelijkheid (en onpartijdigheid). 

Naar boven

Inhoudsopgave

Naar boven