Toezichtprocedures in de praktijk

Toezichtprocedures in de praktijk

De bezorgdheid over de eerbiediging van de rechtsstaat door lidstaten heeft zich tot nu toe voornamelijk geconcentreerd op Hongarije, Polen, Roemenië en Malta.

Op deze pagina:

Hongarije

Artikel 7-procedure

In 2017 nam het Europees Parlement een resolutie aan waarin de Hongaarse regering 'ernstige achteruitgang van de rechtsstaat, democratie en grondrechten' werd verweten. Deze resolutie gaf een commissie van het Europees Parlement de opdracht om een rapport te schrijven over een mogelijke stemming over artikel 7, lid 1, EU-Verdrag. In een resolutie van 12 september 2018 heeft een twee-derde meerderheid van het Europees Parlement vastgesteld dat de rechtsstaat in Hongarije systemisch wordt bedreigd. Tegelijkertijd heeft het Europees Parlement ingestemd met de start van een artikel 7-procedure.

Het Europees Parlement heeft een met redenen omkleed voorstel toegestuurd aan de Raad, waarin zij uitvoerig onderbouwd dat de actuele feiten en ontwikkelingen in Hongarije een systematische bedreiging voor de democratie, de rechtsstaat en de fundamentele rechten vormen. De probleemgebieden omvatten onder meer de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, de vrijheid van meningsuiting, de rechten van migranten en vluchtelingen, corruptie en de rechten van minderheden (Roma en de Joodse bevolking).

De Hongaarse regering had beroep ingesteld bij het EU-Hof tegen de EP-resolutie van 12 september 2018 (zaak C-650/18, zie het ECER-bericht voor de uitspraak van het EU-Hof). De Raad heeft twee hoorzittingen georganiseerd in het kader van artikel 7, lid 1, EU-Verdrag. Op dit moment bestaat er in de Raad nog geen meerderheid van vier vijfden van haar leden om te constateren dat er een duidelijk gevaar bestaat voor een ernstige schending van de in artikel 2 EU-Verdrag bedoelde waarden.  

Naar aanleiding van de Covid-19-uitbraak heeft de Hongaarse regering op 11 maart 2020 de staat van gevaar uitgeroepen. Deze staat van gevaar kan alleen door de regering worden opgeheven. Op 30 maart 2020 ging het Hongaarse parlement akkoord met een autorisatiewet, waarmee de tijdsbeperking van door de regering uitgevaardigde decreten wordt opgeheven.

De Hongaarse autorisatiewetgeving riep Kamervragen op vanuit het oogpunt van de beginselen van rechtsstaat, democratie en grondrechten. Het Nederlandse kabinet heeft zich in Europees verband ingespannen om met gelijkgestemde lidstaten een verklaring tot stand te brengen. Deze verklaring roept lidstaten op de beginselen van de rechtstaat, democratie en grondrechten te blijven respecteren bij het nemen van uitzonderlijke noodmaatregelen. De verklaring is inmiddels ondertekend door 19 lidstaten.

Tijdens de Raad Algemene Zaken van 22 april 2020 zijn de rechtsstatelijke aspecten van de door de lidstaten genomen of overwogen maatregelen om Covid-19 te bestrijden, aan de orde gesteld. De Commissie is door de Raad verzocht om deze maatregelen te gaan monitoren.

  • Beantwoording kamervragen over artikel 7-procedure tegen Polen en Hongarije (29 maart 2021)
  • Kabinetsreactie aan de Eerste Kamer over de maatregelen voor insluiting van het coronavirus in Hongarije (15 juli 2020)

Naar boven

Inbreukprocedures

De Commissie heeft op grond van artikel 258 EU-Werkingsverdrag verschillende inbreukzaken ingeleid tegen Hongarije vanwege de situatie met betrekking tot de waarden van de Unie. Het gaat om de volgende zaken:

In de zaak C-286/12 ging het om de verlaging van de pensioenleeftijd van rechters. Tot 31 december 2011 gold er een pensioenleeftijd van 70 jaar. Door de wetswijziging werd de algemene pensioenleeftijd op rechters van toepassing. Afhankelijk van het geboortejaar van de rechter zou dit in het uiterste geval betekenen dat een rechter met 62 jaar met pensioen kon worden gestuurd. De Hongaarse regering had aangevoerd dat met de wetswijziging de invoering van een evenwichtige leeftijdsstructuur werd beoogd. Het EU-Hof oordeelde dat dit streven een legitieme doelstelling vormt, maar dat de betrokken bepalingen niet geschikt zijn om dit te doel te bereiken. Met de invoering van de wetswijziging was Hongarije haar EU-verplichtingen niet nagekomen (zie ook het ECER-bericht over deze zaak)

In de zaak C-78/18 gaat het om een wet die Hongaarse NGO's ertoe verplicht om giften uit het buitenland te melden. Indien een gift een bepaalde waarde overschrijdt, moet de NGO dit binnen vijftien dagen melden bij het gerecht waar de NGO haar statutaire zetel heeft. Het gerecht registreert de vereniging als een organisatie die steun ontvangt uit het buitenland. De NGO wordt verplicht om op zijn website en in haar publicaties aan te geven dat zij een NGO is die buitenlandse steun ontvangt. De Europese Commissie was van mening dat deze wettelijke bepalingen in strijd is met het vrij verkeer van kapitaal (artikel 63 EU-Werkingsverdrag) en enkele bepalingen uit het EU-Handvest van de grondrechten. Het EU-Hof oordeelde dat deze wet een beperking vormt van het vrij verkeer van kapitaal (artikel 63 EU-Werkingsverdrag) en dat deze beperking niet kan worden gerechtvaardigd. Tevens oordeelde het EU-Hof dat de wet in strijd is met het recht op vrijheid van vereniging en vergadering (artikel 12, lid 1, EU-Handvest), het recht op eerbiediging van het privéleven en het familie- en gezinsleven (artikel 7 EU-Handvest) en het recht op bescherming van persoonsgegevens (artikel 8, lid 1, EU-Handvest) (zie ook het ECER-bericht over deze zaak).

In de zaak C-66/18 gaat het om een aanpassing van de Hongaarse wet op het hoger onderwijs (2017). Door de aanpassingen mogen instellingen voor hoger onderwijs van buiten de EER alleen activiteiten ontplooien indien er een internationale overeenkomst tussen Hongarije en het land van oorsprong van de instelling is gesloten. Bovendien moeten alle buitenlandse instellingen voor hoger onderwijs, die in Hongarije hoger onderwijs willen aanbieden, ook in hun land van oorsprong onderwijs aanbieden. Deze laatste regel geldt dus ook voor EU/EER-landen. Het EU-Hof oordeelt dat het bevoegd is om kennis te nemen van klachten over inbreuken op het WTO-recht (o.a. GATS) en dat de twee vereisten inbreuk maken op artikel XVII van de GATS-overeenkomst en de artikelen 13, 14, lid 3 en 16 van het EU-Handvest van de grondrechten. Daarnaast oordeelt het EU-Hof dat het vereiste dat de buitenlandse onderwijsinstelling in het land van oorsprong ook onderwijsactiviteiten moet verrichten in strijd is met artikel 49 EU-Werkingsverdrag en artikel 16 van richtlijn 2006/123 (zie ook het ECER-bericht over de uitspraak van het EU-Hof en het ECER-bericht over de conclusie van de A-G in deze zaak). 

In de zaak C-808/18 gaat het om de behandeling van vluchtelingen door Hongarije. Op grond van wijzigingen in de Hongaarse asielwetgeving kunnen derdelanders tijdens een crisissituatie alleen een verzoek om internationale bescherming indienen in Hongaarse transitzones. Voordat de derdelanders een dergelijk verzoek mogen indienen en toegang krijgen tot de transitzone moeten zij verblijven op een smalle landstrook tussen de transitzone en de Hongaars-Servische grens. Er zijn geen voorzieningen aanwezig op die smalle landstrook. Indien de derdelanders toegang krijgen tot de transitzone, mogen zij deze transitzone niet verlaten gedurende de procedure. In de praktijk laten de Hongaarse autoriteiten nauwelijks derdelanders toe tot de transitzone. Omdat er geen voorzieningen aanwezig zijn op de smalle landstrook zien veel derdelanders zich gedwongen om terug te keren naar Servië en verliezen ze daarmee hun recht op internationale bescherming in Hongarije. Het EU-Hof oordeelt ten eerste dat derdelanders in dergelijke omstandigheden geen daadwerkelijke toegang hebben tot een asielprocedure, omdat Hongarije nauwelijks derdelanders toelaat tot de transitzone. Ten tweede oordeelde het EU-Hof dat de verplichting om tijdens de asielprocedure in de transitzone te verblijven ertoe leidt dat derdelanders in bewaring worden gehouden en dat deze bewaring in strijd is met de Opvangrichtlijn. Het EU-Hof oordeelt vervolgens dat de omstandigheden ertoe leiden dat derdelanders worden gedwongen om terug te keren naar Servië en dat deze "gedwongen" terugkeer gelijk te stellen is aan verwijdering in de zin van de Terugkeerrichtlijn. In zo'n geval hadden de bepalingen van de Terugkeerrichtlijn in acht moeten worden genomen (zie ook het ECER-bericht over de uitspraak van het EU-Hof). 

In de zaak C-821/19 gaat het om aanpassingen die Hongarije in de asielregeling heeft doorgevoerd. Volgens de nieuwe asielregeling is een asielverzoek niet-ontvankelijk indien een asielzoeker Hongarije is binnengekomen via een land waar de asielzoeker niet is blootgesteld aan vervolging of een rechtstreeks risico loopt op vervolging. De Commissie stelt dat deze niet-ontvankelijkheidsgrond niet voorkomt in de Procedurerichtlijn en Hongarije daarmee haar verplichtingen op grond van de richtlijn niet is nagekomen. Daarnaast heeft Hongarije de handelswijze van een organisatie, die ertoe strekt om een asielprocedure te starten voor personen die niet voldoen aan de asielcriteria, strafbaar gesteld. De Commissie stelt dat deze strafbaarstelling onverenigbaar is met de Procedurerichtlijn. Deze zaak is op dit moment in behandeling bij het EU-Hof.

De volgende zaak is op dit moment in behandeling: C-564/19

Naar boven

Polen

Artikel 7-procedure

De EU-Commissie heeft de Raad op 20 december 2017 verzocht om een artikel 7, lid 1, EU-Werkingsverdrag-procedure te beginnen. In het met redenen omklede voorstel zet de Commissie de redenen uiteen voor de vaststelling dat er een duidelijk gevaar bestaat voor schending van de waarden uit artikel 2 EU-Werkingsverdrag. Volgens de Commissie hebben de zorgen betrekking op de volgende constateringen:

  1. het ontbreken van een onafhankelijke en legitieme grondwetsherziening
  2. de goedkeuring door het Poolse parlement van nieuwe wetgeving met betrekking tot de Poolse rechterlijke macht.

De Commissie concentreert zich met name op de wijzigingen die worden doorgevoerd met betrekking tot de rechterlijke macht. Hierbij gaat het om het met vervroegd pensioen sturen van rechters, het heropenen van reeds gesloten zaken en het ontslaan van rechters. De Raad beoordeelt momenteel het voorstel van de Commissie.

  • Beantwoording kamervragen over artikel 7-procedure tegen Polen en Hongarije (29 maart 2021)

Naar boven

Pre-artikel 7-procedure

Tegelijkertijd met het voorstel om met de artikel 7-procedure te starten heeft de Commissie ook een vierde aanbeveling gedaan op grond van het EU-kader voor de versterking van de rechtsstaat. In deze aanbeveling worden de stappen beschreven die Polen dient te nemen om de huidige situatie te verbeteren.

Naar boven

Inbreukprocedures

In de zaak C-619/18 ging het om het ontslag van rechters van de hoogste rechtbank voor burgerlijke- en strafzaken als gevolg van een tussentijdse verlaging van de pensioenleeftijd. Deze verlaging was ook van toepassing op rechters die al voor de inwerkingtreding van de wet (3 april 2018) waren benoemd. De nieuwe wet gaf de Poolse president eveneens de discretionaire bevoegdheid om rechters toestemming te geven in hun functie te blijven na het bereiken van de nieuwe pensioenleeftijd. Het EU-Hof oordeelde dat deze maatregelen in strijd zijn met artikel 19, lid 1, tweede alinea, EU-Verdrag (zie ook het ECER-bericht over deze zaak).

In de zaak C-192/18 ging het om een verlaging van de pensioenleeftijd van rechters bij gewone rechterlijke instanties. De nieuwe wet geeft de Poolse minister van Justitie de bevoegdheid om te besluiten of rechters na het bereiken van de nieuwe pensioenleeftijd hun taken mogen blijven uitoefenen. Rechters kunnen hiertoe een verzoek indienen als hun gezondheidstoestand dit toestaat. Het EU-Hof oordeelde dat deze maatregelen in strijd zijn met artikel 19, lid 1, tweede alinea, EU-Verdrag (zie ook het ECER-bericht over deze zaak).

In de zaak C-791/19 ging het om een nieuwe tuchtregeling voor de rechters van het Poolse Hooggerechtshof en de rechters bij de gewone rechterlijke instanties. Het EU-Hof oordeelde dat de nieuwe Poolse tuchtkamer niet voldoet aan de vereisten van onafhankelijkheid en onpartijdigheid van rechters (artikel 19, lid 1, tweede alinea, EU-Verdrag). Onder meer omdat de tuchtkamer uitsluitend is samengesteld uit rechters die zijn geselecteerd door de nationale raad voor de rechtspraak en de leden van die raad worden benoemd door het lagerhuis van het Poolse parlement (de Sejm). Verder oordeelde het EU-Hof dat de tuchtrechtelijke aansprakelijkheid van Poolse rechters te ruim geformuleerd is, waardoor rechters ervan kunnen worden weerhouden om onafhankelijk beslissingen te nemen (zie ook het ECER-bericht over de uitspraak van het EU-Hof). In deze zaak had het EU-Hof eerder al voorlopige maatregelen vastgesteld (zie ECER-bericht). 

In de zaak C-204/21 gaat het om de Poolse wet van 14 februari 2020. Deze wet voorkomt dat Poolse rechters bepaalde bepalingen uit het EU-recht kunnen toepassen. Deze bepalingen richten zich met name op de onafhankelijkheid van rechters. Ook voorkomt de wet dat Poolse rechters prejudiciële vragen over deze onderwerpen kunnen stellen aan het EU-Hof. Dit verbod om prejudiciële vragen te stellen is volgens de Commissie onverenigbaar met de voorrang van het EU-recht. Het EU-Hof heeft op 14 juli 2021 voorlopige maatregelen aan Polen opgelegd. Vervolgens heeft het EU-Hof op 27 oktober 2021 een dwangsom van 1 miljoen euro per dag aan Polen opgelegd vanwege de niet-nakoming van de voorlopige maatregelen. De uitspraak van het Hof in deze zaak wordt binnenkort verwacht. (zie het ECER-bericht over de start van deze inbreukprocedure). 

Op 22 december 2021 heeft de Europese Commissie besloten een nieuwe inbreukprocedure tegen Polen in te leiden vanwege ernstige bezorgdheid met betrekking tot het Poolse Grondwettelijk Hof en zijn recente rechtspraak. In recente arresten oordeelde het Grondwettelijk Hof namelijk dat enkele bepalingen van de EU-verdragen onverenigbaar zijn met de Poolse grondwet, waarbij het de voorrang van het EU-recht uitdrukkelijk heeft betwist (zie het ECER-bericht hierover). 

Naar boven

Prejudiciële procedures

In de zaak C-216/18 had een Ierse rechter prejudiciële vragen gesteld over de overlevering van een verdachte aan een lidstaat, waarbij de overlevering kan leiden tot een schending van het recht op een eerlijk proces. Dit recht op een eerlijk proces wordt mogelijk geschonden, omdat er structurele problemen in de lidstaat (Polen) zijn met betrekking tot de rechtsstaat en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Het EU-Hof geeft in deze zaak aanwijzingen voor de nationale rechter om te kunnen beoordelen wanneer er sprake is van een rechterlijke instantie die een eerlijk proces kan garanderen (zie ook het ECER-bericht over deze zaak).

In de gevoegde zaken C-354/20 PPU en C-412/20 PPU heeft de Rechtbank Amsterdam vastgesteld dat de fundamentele gebreken in het Poolse rechtssysteem sinds het arrest van het EU-Hof in de zaak C-216/18 zijn verergerd. Het EU-Hof heeft in de zaak C-216/18 geoordeeld dat in twee fasen moet worden onderzocht of sprake is van een reëel gevaar op een schending van het recht op een eerlijk proces door de fundamentele gebreken in het Poolse rechtssysteem. In de eerste fase moet het reële gevaar van schending van de grondrechten worden beoordeeld in het licht van de algemene situatie in de verzoekende lidstaat. In de tweede fase moet concreet en nauwkeurig worden nagegaan of de persoon die moet worden overgeleverd, gelet op de omstandigheden van het geval, het gevaar loopt dat zijn grondrecht op een eerlijk proces zal worden geschonden. De Rechtbank Amsterdam wil van het EU-Hof weten of zij, gezien de verergerde fundamentele gebreken in het Poolse rechtssysteem, kan afzien van de tweede fase. Het EU-Hof heeft in deze zaak geoordeeld dat de nationale rechter niet kan afzien van de tweede fase en dat de rechter moet blijven toetsen of er een reëel gevaar bestaat dat de rechten van de persoon in het individuele geval worden geschonden (zie het ECER-bericht over de uitspraak van het EU-Hof en het ECER-bericht over de conclusie van de A-G).

In de gevoegde zaken C-562/21 en C-563/21 PPU heeft het EU-Hof de in de vorige alinea genoemde tweestappentoets verduidelijkt. Het EU-Hof oordeelde dat een rechterlijke autoriteit de overlevering niet mag weigeren op de enkele grond dat de opgeëiste persoon aanvoert te zijn berecht of het risico loopt te worden berecht door één of meerdere rechters die zijn benoemd op voordracht van een orgaan zoals de niet-onafhankelijke Poolse Raad voor de rechtspraak. De opgeëiste persoon moet concrete gegevens verstrekken over de benoemingsprocedure van de betrokken rechters waaruit blijkt dat de rechtsprekende formatie zodanig was samengesteld dat zijn recht op een eerlijk proces is aangetast (zie ook het ECER-bericht over het arrest van het EU-Hof in deze gevoegde zaken). 

In de gevoegde zaken C-585, 624 en 625/18 ging het om drie Poolse rechters die op grond van de nieuwe wet voor de Sad Najwyzszy (hoogste rechterlijke instantie in burger- en strafzaken) met vervroegd pensioen werden gestuurd. Een latere wetswijziging zorgde ervoor dat de rechters konden aanblijven. Normaal gesproken vallen dit soort arbeidsgeschillen echter onder de bevoegdheid van de nieuwe tuchtkamer. Deze nieuw tuchtkamer wordt indirect benoemd door de leden van het Poolse lagerhuis. Er bestaan twijfels over de vraag of de tuchtkamer wel een onpartijdig en onafhankelijk gerecht is. Het EU-Hof geeft in deze zaak de criteria waaraan nationale rechters moeten toetsen om te beoordelen of een rechterlijke instantie een onpartijdig en onafhankelijk gerecht is (zie ook het ECER-bericht hierover). Als gevolg van deze uitspraak heeft de verwijzende rechter in de zaak C-537/18 zijn verzoek om beantwoording van prejudiciële vragen ingetrokken.

In de zaak C-522/18 ging het eveneens om de verlaging van de pensioenleeftijd van de rechters bij de Sad Najwyzszy (hoogste rechterlijke instantie in burger- en strafzaken). De verwijzende rechter stelde prejudiciële vragen over de verenigbaarheid van deze verlaging met enkele EU-bepalingen, waaronder artikel 19, lid 1, tweede alinea, EU-Verdrag. Tijdens de procedure werd de desbetreffende nationale wet gewijzigd. De pensioenleeftijd werd teruggebracht naar 70 jaar en de ontslagen rechters werden gere-integreerd en werden geacht hun ambt zonder onderbreking te hebben voortgezet. Het EU-Hof kwam in deze zaak tot de conclusie dat, gezien de recente wetswijziging, de prejudiciële vragen niet meer beantwoord hoefden te worden. De zaak C-668/18 had ook betrekking op de verlaging van de pensioenleeftijd, maar is ingetrokken.

In de gevoegde zaken C-558 en 563/18 ging het om een nieuwe regeling voor tuchtprocedures tegen rechters in Polen. In deze zaak werden drie onderdelen van deze nieuwe procedure aangevoerd die problematisch zouden zijn vanuit het oogpunt van de onpartijdigheid, onafhankelijkheid en objectiviteit van de rechterlijke macht. Ten eerste is de tuchtkamer uitsluitend samengesteld uit rechters die zijn geselecteerd door de nationale raad voor de rechtspraak. De leden van deze raad zijn benoemd door het Poolse lagerhuis. De wetgevende macht zou daardoor indirect invloed hebben op de benoeming van de tuchtrechters. Ten tweede is de nationale raad voor de rechtspraak bevoegd om uitspraak te doen op beroepen inzake overplaatsingen van rechters, waardoor deze raad in feite zelf een quasi-tuchtelijk orgaan is geworden. Ten derde heeft de minister van Justitie zeggenschap verkregen over de inleiding en het verloop van de tuchtprocedures. De verwijzende rechters in deze zaak vreesden dat een tuchtprocedure tegen hun zou worden ingesteld als zij een beslissing zouden nemen die nadelig zou zijn voor de Poolse staat. Het EU-Hof oordeelt dat de vragen niet-ontvankelijk moeten worden verklaard, omdat de vragen niet noodzakelijk zijn voor de beslechting van de hoofdgedingen. Het EU-Hof oordeelt wel dat nationale bepalingen, die ertoe leiden dat nationale rechters worden blootgesteld aan tuchtprocedures als zij het EU-Hof om een prejudiciële beslissing zouden verzoeken, niet toelaatbaar zijn (zie het ECER-bericht over deze zaak).

In de zaak C-824/18 ging het om een procedure tussen kandidaat-rechters voor de hoogste Poolse rechtbank in civiele en strafzaken (Sąd Najwyższy (SN) enerzijds en de nationale raad voor de rechtspraak (hierna: KRS) anderzijds. De kandidaat-rechters zijn in de procedure opgekomen tegen de besluiten van de KRS waarbij de KRS heeft beslist om (i) hen niet aan de Poolse president voor te dragen voor benoeming tot rechter bij de SN en tegelijkertijd (II) andere kandidaten wel voor benoeming tot rechter bij de SN heeft voorgedragen (zie het ECER-bericht over het arrest van het EU-Hof in deze zaak).

In de zaak C-487/19 oordeelde het EU-Hof dat nationale rechters beslissingen van collega-rechters in bepaalde gevallen non-existent mogen verklaren. Met name wanneer die collega-rechter, gelet op de omstandigheden waaronder hij is benoemd, geen 'vooraf bij de wet ingesteld onafhankelijk en onpartijdig gerecht' is in de zin van artikel 19, lid 1, tweede alinea, EU-Verdrag . Volgens het EU-Hof vereist een bij de wet ingesteld onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat de rechters rechtmatig zijn benoemd (zie ook het ECER-bericht over deze zaak). 

In de zaak C-132/20 bracht het EU-Hof in herinnering dat het EU-recht vereist dat de voorwaarden en de procedurevoorschriften voor de benoeming van rechters van dien aard moeten zijn dat zij bij rechtszoekenden geen aanleiding geven tot gegronde twijfel over de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van rechters. Het enkele feit dat een rechter is benoemd in een ondemocratisch tijdperk kan volgens het EU-Hof niet tot de conclusie leiden dat sprake kan zijn van een dergelijke gegronde twijfel (zie het ECER-bericht over deze zaak). 

De volgende zaken zijn op dit moment in behandeling bij het EU-Hof: C-671/20, C-819/21C-43/22 en C-225/22. Het EU-Hof heeft het verzoek om een prejudiciële beslissing in de zaak C-508/19 niet-ontvankelijk verklaard. 

Naar boven

Roemenië

Prejudiciële procedures

Roemeense rechters hebben prejudiciële vragen gesteld over twee institutionele aspecten van het Roemeense justitiële stelsel die onlangs zijn gewijzigd. Het gaat om de ad-interimbenoeming van het hoofd van de gerechtelijke inspectie en de oprichting van een afdeling binnen het Roemeense OM die belast is met het onderzoek naar strafbare feiten die binnen het gerechtelijk apparaat zijn gepleegd. Het EU-Hof oordeelt dat nationale regelingen niet tot gevolg mogen hebben dat bij rechtszoekenden gegronde twijfel ontstaat over de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van rechters. Die gegronde twijfel ontstaat volgens het EU-Hof wel wanneer de leiddinggevenden van de gerechtelijke inspectie worden benoemd volgens een procedure op grond van een noodverordening, zonder dat de waarborgen van de gewone benoemingsprocedure in acht worden genomen. Vervolgens oordeelt het EU-Hof dat de oprichting van een speciale afdeling binnen het Roemeense OM voor de vervolging van strafbare feiten binnen het gerechtelijk apparaat slechts is toegestaan wanneer voldaan is aan drie voorwaarden: 1) de regeling moet worden gerechtvaardigd door objectieve en controleerbare eisen die verband houden met een goede rechtsbedeling, 2) een dergelijke regeling moet kunnen warborgen dat de afdeling niet kan worden gebruikt als instrument van politieke controle op de activiteiten van rechters en openbare aanklagers en 3) de regeling mag rechters niet beletten om binnen een redelijke termijn een zaak te kunnen behandelen. Tevens verzet het EU-recht zich er niet tegen dat een lidstaat een rechter door middel van een regresactie civielrechtelijk aansprakelijk stelt indien sprake is van een rechterlijke dwaling. Voorwaarde is wel dat er voldoende waarborgen bestaan om te voorkomen dat de dreiging van een regresactie rechters niet onderwerpen aan directe of indirecte druk die hun beslissingen kunnen beinvloeden (zie ook het ECER-bericht over het arrest van het EU-Hof en het ECER-bericht over de conclusie van de AG) (C-83/19, C-127/19, C-195/19,C-291/19, C-355/19, C-397/19

Roemeense rechters hebben eveneens prejudiciële vragen gesteld over de vraag of arresten van het Grondwettelijk Hof van Roemenië in strijd kunnen zijn de met de beginselen van rechterlijke onafhankelijkheid (artikel 19, lid 1, tweede alinea, EU-Verdrag en artikel 47, tweede alinea, EU-Handvest) en de bescherming van de financiële belangen van de EU (artikel 325 EU-Werkingsverdrag). Het EU-Hof oordeelde dat het EU-recht zich verzet tegen een reeks beslissingen van het Roemeense Grondwettelijk Hof voor zover die beslissingen een systeemrisico van straffeloosheid creëren voor corruptie in het algemeen of voor feiten die ernstige fraudedelicten vormen waardoor de financiële belangen van de EU worden geschaad. Lagere nationale rechters moeten dergelijke beslissingen op grond van het beginsel van voorrang van het EU-recht buiten toepassing laten. Die lagere rechters mogen niet tuchtrechtelijk worden vervolgd omdat zij geen gevolg geven aan de verplichting uit het nationale recht om in het algemeen gebonden te zijn aan beslissingen van het Grondwettelijk Hof (zie ook het ECER-bericht over deze zaak) (gevoegde zaken C-357/19 en C-547/19, zaak C-379/19 en gevoegde zaken C-811/19 en C-840/19). 

Een Roemeense rechter heeft in de zaak C-430/21 vragen aan het EU-Hof gesteld over het beginsel van de rechterlijke onafhankelijkheid (artikel 19, lid 1, tweede alinea van het EU-Verdrag, gelezen in samenhang met artikel 2 van het EU-Verdrag en artikel 47 van het EU-Handvest). Het EU-Hof oordeelde dat dit beginsel zich verzet tegen een nationale bepaling volgens welke lagere nationale rechters niet bevoegd zijn om te onderzoeken of een door het Grondwettelijk Hof grondwettelijk verklaarde nationale bepaling verenigbaar is met het EU-recht. Rechters die dergelijke nationale bepalingen toch toetsen aan het EU-recht mogen niet tuchtrechtelijk worden vervolgd (zie ook het ECER-bericht over deze zaak). 

Malta

Prejudiciële procedures

In de zaak C-896/19 heeft het Maltese Grondwettelijk Hof prejudiciële vragen gesteld over de benoeming van leden van de rechterlijke macht op Malta. Er bestaat twijfel over de politieke beïnvloeding van de rechters. Van belang hierbij is dat de minister-president van Malta een bijna onbeperkte discretionaire bevoegdheid heeft bij de benoeming. De vereniging Repubblika benadrukt als verzoeker in deze zaak dat de benoemde leden sinds 2013 dezelfde politieke kleur hebben als de minister-president. Het EU-Hof oordeelde dat de Maltese benoemingsprocedures voor rechters niet in strijd zijn met het EU-recht. Volgens het EU-Hof heeft de minister-president van Malta weliswaar een doorslaggevende bevoegdheid bij de benoeming van rechters, maar deze bevoegdheid wordt enigszins beperkt door een motiveringsplicht bij de afwijzing van kandidaat-rechters en grondwettelijke vereisten inzake beroepservaring van kandidaat-rechters. Ook de betrokkenheid van een comité voor rechterlijke benoemingen versterkt volgens het EU-Hof de EU-waarborg van rechterlijke onafhankelijkheid (zie het ECER-bericht over de conclusie van de A-G en het ECER-bericht over de uitspraak van het EU-Hof). 

Naar boven