Energiesolidariteit

Energiesolidariteit

Het beginsel van energiesolidariteit is vastgelegd in artikel 194, lid 1, van het EU-Werkingsverdrag:

In het kader van de totstandbrenging en de werking van de interne markt en rekening houdend met de noodzaak om het milieu in stand te houden en te verbeteren, is het beleid van de Unie op het gebied van energie, in een geest van solidariteit tussen de lidstaten, erop gericht:

a. de werking van de energiemarkt te waarborgen;

b. de continuïteit van de energievoorziening in de Unie te waarborgen;

c. energie-efficiëntie, energiebesparing en de ontwikkeling van nieuwe en duurzame energie te stimuleren; en

d. de interconnectie van energienetwerken te bevorderen”

Energiesolidariteit is niet alleen een politiek begrip, maar ook juridisch afdwingbaar en kan worden gebruikt als grond voor rechterlijke toetsing. Dat volgt uit het arrest van het EU-Hof van 15 juli 2021 Duitsland tegen Polen ( C-848/19 P ) (zie ook het ECER-bericht over deze zaak).