Solidariteit en het Europees economisch en monetair beleid

Solidariteit en het Europees economisch en monetair beleid

Solidariteit speelt ook een rol bij het Europees economisch en monetair beleid.

Artikel 122 van het EU-Werkingsverdrag bepaalt:

"1.   Onverminderd de overige procedures waarin de Verdragen voorzien, kan de Raad op voorstel van de Commissie in een geest van solidariteit tussen de lidstaten bij besluit de voor de economische situatie passende maatregelen vaststellen, met name indien zich bij de voorziening van bepaalde producten, in het bijzonder op energiegebied, ernstige moeilijkheden voordoen.

2.   In geval van moeilijkheden of ernstige dreiging van grote moeilijkheden in een lidstaat, die worden veroorzaakt door natuurrampen of buitengewone gebeurtenissen die deze lidstaat niet kan beheersen, kan de Raad op voorstel van de Commissie, onder bepaalde voorwaarden financiële bijstand van de Unie aan de betrokken lidstaat verlenen. De voorzitter van de Raad stelt het Europees Parlement van het genomen besluit in kennis."

Covid-19-uitbraak

Om de gevolgen van de Covid-19-uitbraak zoveel mogelijk te beperken heeft de Raad een EU-verordening voor tijdelijke steun om werkloosheidsrisico's te beperken (SURE) goedgekeurd. Deze verordening ondersteunt de lidstaten bij de bescherming van banen die door de Covid-19-uitbraak verloren dreigen te gaan. Door de productiecapaciteit van de Europese economie te beschermen, draagt SURE bij aan een sneller en volledig herstel van de economie zodra de Covid-19-uitbraak voorbij is. De EU kan tot een bedrag van 100 miljard euro aan leningen aan lidstaten verstrekken. De SURE-verordening is gebaseerd op artikel 122 EU-Werkingsverdrag. De financiële steun aan de lidstaten in het kader van SURE zal beschikbaar komen zodra alle lidstaten zich vrijwillig hebben vastgelegd en hun garantieovereenkomsten met de Commissie hebben ondertekend. Zodra dit is gebeurd, zal SURE operationeel worden. Zie ook nieuwsbericht ECER.

Eerder heeft de Raad op basis van artikel 122 EU-Werkingsverdrag een noodhulpverordening vastgesteld: Verordening (EU) 2020/521 van de Raad van 14 april 2020 tot activering van noodhulp uit hoofde van Verordening (EU) 2016/369, en tot wijziging van de bepalingen ervan rekening houdend met de uitbraak van Covid-19