Solidariteit en het Europees gemeenschappelijk asielbeleid

Solidariteit en het Europees gemeenschappelijk asielbeleid

Het beginsel van solidariteit is ook terug te vinden in het Europees gemeenschappelijk asielbeleid.

Artikel 80 van het EU-Werkingsverdrag bepaalt: "Aan het in dit hoofdstuk bedoelde beleid van de Unie en de uitvoering daarvan liggen de beginselen van solidariteit en billijke verdeling van de verantwoordelijkheid tussen de lidstaten, ook op financieel vlak, ten grondslag. De handelingen van de Unie die uit hoofde van dit hoofdstuk worden vastgesteld, bevatten telkens wanneer dat nodig is, passende bepalingen voor de toepassing van dit beginsel"

Het EU-Hof heeft deze bepaling reeds toegepast in de gevoegde zaken C-643/15 en C-647/15, Slowakije en Hongarije tegen de Raad.

In die uitspraak heeft het EU-Hof, onder andere, geoordeeld dat de afhankelijkstelling van herplaatsing van vluchtelingen aan een taalkundige of culturele band met de lidstaat van herplaatsing, de verdeling van vluctelingen tussen alle lidstaten, met inachtneming van het beginsel van solidariteit tussen de lidstaten, onmogelijk zou zijn. Zie ook nieuwsbericht ECER.