Steunkaders en verordeningen

Steunkaders en verordeningen

Om invulling te geven aan de bepalingen van artikel 107 EU-Werkingsverdrag heeft de Europese Commissie een groot aantal steunkaders en verordeningen vastgesteld. In deze kaders zijn de voorwaarden neergelegd voor steunverlening aan bepaalde sectoren (sectorale steunkaders) en voor bepaalde horizontale doelstellingen (horizontale steunkaders). Een overzicht van de geldende steunkaders vindt u hier. De Commissie is gebonden aan haar eigen steunkaders, voor zover die niet afwijken van het Verdrag (arrest Duitsland e.a./ Kronofrance, C-75/05)

Op grond van artikel 109 EU-Werkingsverdrag kan de Raad bepalen welke soorten van steunmaatregelen van die aanmeldingsverplichting zijn vrijgesteld. Door verordening 2015/1588 wordt de Commissie gemachtigd om generieke vrijstellingen te geven voor bepaalde horizontale steunmaatregelen. Op basis hiervan heeft de Commissie een aantal generieke vrijstellingen vastgesteld. Belangrijke voorbeelden zijn de algemene groepsvrijstellingsverordening en de zogenaamde 'de minimissteun'-verordening. Een overzicht vindt u hier.

In 2012 kondigde de Commissie in een mededeling een modernisering van het staatssteunbeleid (SAM) aan. Centraal in deze moderniseringsoperatie staan onder andere de wens van de Commissie om het handhavingsbeleid toe te spitsen op zaken met de grootste impact op de interne markt, een verruiming van de algemene groepsvrijstellingsverordening, en een grotere verantwoordelijkheid van lidstaten bij het garanderen van een correcte toepassing van de staatssteunregels. Een overzicht van de nieuwe steunkaders en de lopende consultaties vindt u hier.