Werkingssfeer vrij verkeer van werknemers

Werkingssfeer vrij verkeer van werknemers

Definitie van werknemer
Een werknemer is iedere onderdaan van een EU-lidstaat die:

  • Gedurende een bepaalde tijd voor een ander en onder diens gezag prestaties levert en als tegenprestatie een vergoeding ontvangt (66/85, Lawrie-Blum); en dus
  • Reële en daadwerkelijke arbeid in loondienst verricht (Levin, 53/81).

Het doet er hierbij niet toe of er een formeel arbeidscontract is (196/87, Steymann). Ook is niet van belang of iemand in deeltijd arbeid verricht (53/81, Levin).

Gedetacheerde werknemers en zelfstandigen vallen niet onder deze definitie. Op deze categorieën werkenden zijn de vrijheid van dienstverrichting en de vrijheid van vestiging van toepassing. Migrerende werknemers uit derde landen vallen er ook niet onder.

De rechten van werknemers
Iedere onderdaan van een lidstaat, ongeacht zijn woonplaats, heeft recht op het grondgebied van een andere lidstaat arbeid in loondienst te aanvaarden en te verrichten. Het Hof van Justitie heeft dit beginsel in ruimere zin geïnterpreteerd en het beginsel van het vrije verkeer uitgebreid tot werkzoekenden (C-292/89, Antonissen). Tevens mag een werknemer zijn echtgenote, kinderen onder de 21 jaar en bloedverwanten meenemen om zich bij hem te vestigen. De nationaliteit van deze personen doet niet ter zake (ze hoeven geen burgers van de EU te zijn). De rechten en verplichtingen inzake verplaatsing en verblijf in een andere lidstaat van werknemers en hun familie zijn neergelegd in richtlijn 2004/38.