Europese Rekenkamer

Banner - Europese Rekenkamer

© Rijksoverheid

Europese Rekenkamer

Op deze pagina:

Inleiding

De Europese Rekenkamer verricht de controle van de rekeningen van de Europese Unie (artikel 285, eerste alinea, EU-Werkingsverdrag). Zij onderzoekt de wettigheid en de regelmatigheid van de ontvangsten en uitgaven van de EU. De belangrijkste bepalingen over de Europese Rekenkamer zijn te vinden in de artikelen 285 tot en met 287 van het EU-Werkingsverdrag

De Rekenkamer is gevestigd in Luxemburg. De Rekenkamer werkt ook zo veel mogelijk samen met de 'nationale Rekenkamers', de zogenoemde 'Hoge Controle-Instanties' (HCI's).

Samenstelling

In de Rekenkamer heeft één onderdaan van iedere lidstaat zitting, De leden van de Rekenkamer oefenen hun ambt volledig onafhankelijk uit (artikel 285, tweede alinea, EU-Werkingsverdrag). Dit houdt in dat de leden van de Rekenkamer bij de uitoefening van hun werkzaamheden geen instructies mogen aanvaarden van een regering of enig ander lichaam. De leden van de Rekenkamer worden voor een periode van zes jaar benoemd. De Raad stelt, na raadpleging van het Europees Parlement, de overeenkomstig de voordrachten van de lidstaten opgestelde lijst van leden vast (artikel 286, lid 2, EU-Werkingsverdrag).  

Naar boven

Werkzaamheden

De Europese Rekenkamer onderzoekt de rekeningen van alle ontvangsten en uitgaven van de EU. Daarnaast onderzoekt de Rekenkamer tevens de rekeningen van alle ontvangsten en uitgaven van elk door de EU ingesteld orgaan of ingestelde instantie, voor zover het instellingsbesluit dit onderzoek niet uitsluit. De ontvangsten en uitgaven moeten wettig en regelmatig hebben plaatsgevonden. Ook controleert de Rekenkamer of er goed financieel beheer is gevoerd. Na de controle kan de Rekenkamer een betrouwbaarheidsverklaring afgeven aan de Raad en het Europees Parlement (artikel 287, leden 1 en 2, EU-Werkingsverdrag). 

De Rekenkamer stelt na afsluiting van elk begrotingsjaar een jaarverslag op. Dit verslag wordt toegezonden aan de overige instellingen van de EU en wordt tezamen met de antwoorden van de EU-instellingen en de opmerkingen van de Rekenkamer in het EU-Publicatieblad gepubliceerd. De Rekenkamer kan daarnaast te allen tijde met betrekking tot bijzondere vraagstukken opmerkingen maken (met name in de vorm van speciale verslagen). Ook kan de Rekenkamer op verzoek van één van de instellingen van de EU adviezen uitbrengen (artikel 287, lid 4, eerste en tweede alinea, EU-Werkingsverdrag). 

Naar boven

Praktische informatie

Naar boven