Nieuwsbrief griffie HvJ

Nieuwsbrief EU-Hof - Nederlandse griffie

De Nederlandse griffie van het EU-Hof publiceert vrijwel wekelijks een nieuwsbrief met daarin een aankondiging van arresten en conclusies. Onderstaand treft u de meeste recente nieuwsbrief aan.


Nieuwsbrief voor de week van

Donderdag 28 september 2023

Conclusie in zaak C-470/21 I La Quadrature du Net e.a. (FR)

(privacy – online inbreuken)

In deze zaak gaat het over Franse regelgeving in de strijd tegen online inbreuken op auteursrechten en intellecuele eigendomsrechten. De Franse regeling voorziet in een „graduate response”-mechanisme dat bestaat uit twee opeenvolgende gegevensverwerkingen, waarvan de eerste bestaat in de voorafgaande verzameling, door organisaties die auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten beschermen, van IP-adressen op de peer-to-peernetwerken van personen die inbreuk op het auteursrecht maken, en de tweede in het koppelen van deze IP-adressen aan de burgerlijke identiteit, met het oog op het verzenden van aanbevelingen aan de personen wier toegang tot openbare online communicatiediensten in strijd met het auteursrecht is gebruikt. De zaak werd behandeld door de grote Kamer van het Hof, maar is na de eerste conclusie van de advocaat-generaal verwezen naar het voltallige Hof, waarop een nieuwe hoorzitting heeft plaatsgevonden. De advocaat-generaal neemt thans een tweede conclusie.

Donderdag 28 september 2023

Conclusie in zaken C-308/22 PAN Europe (Closer) en gevoegde zaken PAN Europe C-309/22 en C-310/22 (gewasbeschermingsmiddel (NL)

Closer is een gewasbeschermingsmiddel op basis van de werkzame stof sulfoxaflor. Dow heeft op 30 april 2015 in Nederland een aanvraag ingediend voor de uitbreiding van de toelating van Closer voor de toepassing in open teelten van kool en aardappelen. Dow heeft dezelfde aanvraag ingediend in, voor wat betreft de centrale zone waarin ook Nederland ligt, Ierland, Oostenrijk, België, Tsjechië, Duitsland, Hongarije, Polen, Roemenië, Slowakije en het Verenigd Koninkrijk. Ierland heeft de aanvraag als zonaal rapporterende lidstaat beoordeeld. Voor wat betreft de effecten op bijen en hommels heeft Ierland de beoordeling uitgevoerd op basis van een rapport van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven vraagt het Hof of Nederland eventueel kan afwijken van de beoordeling door Ierland en of er afdoende rechtsmiddelen zijn om het Ierse rapport aan te vechten.