Goedkeuring door het Parlement

Goedkeuring door het Parlement

De Rijkswet tot goedkeuring van het Verdrag van Lissabon ( Stb. 2008, 301) is op 25 juli 2008 in werking getreden. De officiële ratificatie door Nederland heeft op 11 september 2008 plaatsgevonden.

De kamerstukken van de Goedkeuringswet zijn verschenen in de serie 31384 (R 1850):

De ondertekening van het Verdrag van Lissabon vond plaats op 13 december 2007 te Lissabon

Tijdens de informele bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders in Lissabon van 18 en 19 oktober 2007 werd overeenstemming bereikt over de tekst van het Verdrag van Lissabon

Het advies van de Raad van State over het mandaat voor de EU-verdragsherziening noopt niet tot het houden van een referendum. De gewone parlementaire goedkeuringsprocedure volstaat, aldus de regering

  • Brief van 21 september (advies Raad van State over het mandaat voor de IGC, met nader Rapport)

Het Parlement is door de brief van 25 juni in hoofdlijnen over het mandaat geïnformeerd. Een gedetailleerde toelichting op het mandaat is op 13 juli verzonden.

  • Brief 13 juli 2007 (toelichting IGC-mandaat)

Op 21, 22 en 23 juni werd in Brussel een Europese Raad gehouden. Tijdens dez e Europese Top werd onder meer het mandaat voor de komende IGC vastgesteld. Het verslag is als kamerbrief naar het Parlement gestuurd.

Minister Verhagen en staatssecretaris Timmermans hebben op 19 maart 2007 een (eerste) brief naar de Kamer gestuurd om inzicht te geven in het kabinetsstandpunt over de komende Verdragswijzigingen. Deze brief geeft de hoofdlijnen van de Nederlandse inzet weer. Op 21 mei 2007 volgde een tweede brief, waarin wordt ingegaan op de bilaterale besprekingen die Nederland heeft gevoerd met andere Europese lidstaten.

  • Brief 21 mei 2007 (bilaterale besprekingen)
  • Brief 19 maart 2007 (hoofdlijnen Nederlandse inzet)